สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนรู้ยุทธศาสตร์ Vision Zero และยกระดับการเสริมสร้างมาตรฐานวัฒนธรรมความปลอดภัยไทยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)  ประจำปี 2564

โดยมีกิจกรรมอบรมในหลักสูตร “Introduction to Vision Zero” และ “การใช้เครื่องมือการประเมินด้วยกฎทอง 7 ประการ ทางโครงการฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ที่สามารถเข้ารับการอบรม สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่

64167_2.png (700×80)