64095_7.jpg (864×144)

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบจัดให้มีการพัฒนาสถานประกอบกิจการไทยขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)  ให้เป็นสถานประกอบกิจการต้นแบบ ด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และความผาสุกในการทำงานไปแล้ว  ไม่ต่ำกว่า 70 แห่ง โดยวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานและวัฒนธรรมของสถานประกอบกิจการเหล่านั้น ด้วยการใช้แนวทางยุทธศาสตร์ Vision Zero ของสมาคมประกันสังคมนานาชาติ (International Social Security Association, ISSA) รวมถึงการพัฒนาทีมวิทยากร และที่ปรึกษา พร้อมทั้งการจัดอบรมให้ความรู้แก่สถานประกอบกิจการไทย เกี่ยวกับการใช้ยุทธศาสตร์ Vision Zero ด้วยเครื่องมือ 7 Golden Rules, 14 Proactive Leading Indicators และแนวปฏิบัติในการป้องกันด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยที่โครงการฯ มีเป้าประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาสถานประกอบกิจการไทย ให้สามารถยกระดับและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากร พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันได้อย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่การลดการประสบอันตรายขั้นรุนแรงและไม่รุนแรงในการทำงาน รวมทั้งการลดจำนวนการเบิกจ่ายเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนได้อย่างมีนัยสำคัญ

สถานประกอบกิจการที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ที่ http://www.thailandvisionzero.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=146:vision-zero&Itemid=116 สามารถติดต่อรายละเอียดโครงการได้ที่ 02-8841852 ต่อ 312 ,313  หรือ  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

64095_6.jpg (900×506)