sm-1.jpg (833×556)

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ S-Mark โดยการนำของ รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ร่วมกับ นางสาวพีรพร พละพลีวัลย์ ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ นายสมคิด รัตนประภาพร นายกสมาคมอุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์ไทย เข้าเยี่ยมชมและหารือกับ นายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี และนายแพทย์อภิชัย สิรกุลจิรา รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ พร้อมคณะ ได้ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือในประเด็นต่าง ๆ

ในการประชุมหารือดังกล่าวได้มุ่งเน้น เรื่อง “ความร่วมมือในการพัฒนาส่งเสริมและวิจัย งานด้านความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน รวมทั้งการเลือกใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ได้ถูกต้องและเหมาะสมตามมาตรฐาน S-Mark”