44.jpg (741×444)

29 พฤษภาคม 2530 (วันก่อตั้งสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย และอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ) ขอขอบพระคุณภาคส่วนต่างๆ ทั้งหน่วยงานราชการ สมาคมฯ ชมรม องค์กรเอกชน ภาคีเครือข่ายทุกท่าน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่และบุคลากรด้านความปลอดภัย ที่ช่วยสร้างสรรค์ความปลอดภัยในการทำงาน และสนับสนุนสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ในการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยมาตลอดระยะเวลา 33 ปี