6.jpg (612×408)

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 - 16.00 น. สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ภายใต้การดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ด้วยยุทธศาสตร์ Vision Zero จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสถานประกอบกิจการ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ และท่านสาลี่ สุขเกิด ประธานคณะอนุกรรมการ โครงการส่งเสริมหรือป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน สำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม เป็นประธานในพิธีลงนาม และมีคณะกรรมการโครงการฯ คณะที่ปรึกษา พร้อมทั้งผู้บริหารสถานประกอบกิจการดังกล่าวเข้าร่วมด้วย

โดยการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้เป็นการดำเนินงานพัฒนางานความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้วยยุทธศาสตร์ Vision Zero กับสถานประกอบกิจการกว่า 40 แห่ง ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากสำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาและยกระดับสถานประกอบกิจการในรูปแบบ การอบรมให้ความรู้ การให้คำปรึกษาแนะนำแก่สถานประกอบกิจการ ที่มีสถิติการประสบอันตรายสูง ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่ต้องมีส่วนในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อให้มีการพัฒนาความร่วมมือเป็นเครือข่ายสำหรับการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานต่อไปด้วย