สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์  ขอเชิญสมาชิกร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562  ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องกรุงเทพบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมรอยัลซิตี้ ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
พร้อมฟังเสวนา “ Thailand  Vision  Zero Center”  และรับของที่ระลึกพิเศษในงานดาวน์โหลดหนังสือเชิญ/กำหนดการ/แบบตอบรับ


ดาวน์โหลดไฟล์ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับปัจจุบันและข้อบังคับที่ขอแก้ไขชื่อสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)