คู่มืออบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ. 2554
.................................................................................................................................... 

 รูปเล่ม
     - ปกพิมพ์ด้วยกระดาษการ์ดอาร์ต  260  แกรม  พิมพ์ 4 สี  เคลือบยูวี
     - เนื้อใน  พิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์ 80  แกรม  พิมพ์ 1  สี จำนวน 114 หน้า
     - พิมพ์ 4 สี สองหน้า
     - เข้าเล่มไสกาว

 ลักษณะเด่นของรูปเล่มและเนื้อหาภายในเล่ม
    - ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
    - อ่านง่ายขนาดตัวอักษร  18 พ้อยท์
    - ทำเป็น Bullet แบ่งย่อยเป็นข้อๆ ชัดเจน
    - ภาพการ์ตูน (Safety Bird) อ่านแล้วเพลิดเพลินเหมาะกับพนักงานทั่วไป
    - ประกอบด้วยตัวอย่างกฎความปลอดภัยในการทำงานสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับหน่วยงานได้

  สำหรับใช้อบรม
    - ลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554
    - ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ / พนักงานเปลี่ยนงานใหม่ด้านความปลอดภัย

  เหมาะสำหรับ
    - สถานประกอบกิจการที่ต้องจัดอบรมตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 2  พฤษภาคม  2555 ที่มีวิทยากรที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่สามารถดำเนินการจัดอบรมได้เอง  แต่ขาดคู่มือที่จะใช้ในการประกอบการจัดอบรม
    - สำหรับ จป.หัวหน้างาน จป.เทคนิค จป.เทคนิคขั้นสูง 
จป.วิชาชีพ และ จป.บริหาร
    - สำหรับผู้รับเหมา
    - พนักงานเข้าทำงานใหม่
    - พนักงานทั่วไป
    - สำหรับผู้สนใจทั่วไป เนื้อหา

     ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา และข้อมูลเพิ่มเติมในภาคผนวก

หมวดที่ 1  ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน   

 1.1 ศัพท์ควรรู้            
      • ความปลอดภัยในการทำงาน  
      • อุบัติเหตุ  
      • อุบัติการณ์  
      • เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ
      • อันตราย 
1.2 เราต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง  เพื่อนร่วมงานและองค์กรได้อย่างไร
1.3 ความสุขกับการทำงานควรเป็นอย่างไร      
1.4 สถานที่ทำงานเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องร่วมมือกันดำเนินการ   
1.5 ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและสถานที่ทำงาน     
1.6 ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตและความปลอดภัย     
1.7 ทำไมต้องมีการบาดเจ็บ        
1.8 ความสัมพันธ์ระหว่างการบาดเจ็บและอุบัติเหตุ     
1.9 สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ        
1.10 ความรุนแรงของการประสบอันตราย      
1.11 ความสูญเสียจากอุบัติเหตุ        
1.12 ผลกระทบโดยตรงของลูกจ้างเมื่อประสบอุบัติเหตุ     
1.13 การสอบสวนอุบัติเหตุดีจริงหรือทำไมจึงต้องมีการสอบสวนอุบัติเหตุ 
1.14 เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นพนักงานต้องปฏิบัติตนอย่างไร     
1.15 การสอบสวนอุบัติเหตุมีผลกระทบอะไรกับพนักงานที่ได้รับอุบัติเหตุหรือไม่
1.16 การสอบสวนอุบัติเหตุมีขั้นตอนอย่างไร      
1.17 ในกรณีมีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานต้องปฏิบัติอย่างไร     
1.18 วิธีปฏิบัติของพนักงานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความสูญเสีย   
1.19 การป้องกันการเจ็บป่วย        
1.20 สุขภาพเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนต้องกระทำคือการฝึกฝนตนเองกับการต่อสู้ชีวิต

หมวดที่ 2  กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(สรุปสาระสำคัญเป็นข้อๆ อ่านเข้าใจง่าย)

2.1 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อใคร
2.2 นายจ้างตามกฎหมายความปลอดภัยหมายถึงใคร     
2.3 ลูกจ้างตามกฎหมายความปลอดภัยหมายถึงใคร     
2.4 หน้าที่ของนายจ้างตาม พรบ.ความปลอดภัยฯ     
2.5 หน้าที่ของลูกจ้างตาม พรบ.ความปลอดภัยฯ     
2.6 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการฯเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน
2.7 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการฯ งานในที่อับอากาศ
2.8 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพลูกจ้าง   
2.9 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการฯ งานประดาน้ำ
2.10 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการฯเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง
2.11 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยฯ
2.12 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการฯ เกี่ยวกับงานก่อสร้าง
2.13 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการฯ เกี่ยวกับเครื่องจักรปั้นจั่นและหม้อน้ำ
2.14 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการเกี่ยวกับไฟฟ้า

หมวดที่ 3  ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

3.1 พฤติกรรมในการทำงานที่ถูกต้อง      
3.2 ก้าวแรกในการทำงาน        
3.3 ข้อบังคับคืออะไร        
3.4 ประเภทข้อบังคับ        
3.5 ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
3.6 ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยฯ ตาม พ.ร.บ ความปลอดภัยฯ พ.ศ.2554
3.7 ทำไมต้องมีข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยฯ     
3.8 มีข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยฯ เพื่อใคร     
3.9 ใครบ้างที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยในการ ทำงาน
3.10 กฎความปลอดภัย “การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับหมายถึงการป้องกันตนเอง”
3.11 ตัวอย่างกฎความปลอดภัยในการทำงานทั่วไป   
      1. ชุดทำงาน       
      2. การจัดพื้นที่และการจัดสถานที่    
      3. การใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์    
      4. การป้องกันการลื่น การสะดุดและการตกจากที่สูง  
      5. การยกย้ายวัสดุ      
      6. ความปลอดภัยในการทำงานกับจอคอมพิวเตอร์  
      7. การทำงานในที่สูง      
      8. อุปกรณ์ความปลอดภัย (การ์ดป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร)
      9. ยานพาหนะสำหรับงานหนัก     
      10. รถโฟร์คลิฟท์       
      11. เครื่องเจียระไน      
      12. การเชื่อมด้วยก๊าซ     
      13. การเชื่อมด้วยไฟฟ้า      
      14. การทำงานกับสารที่ระเบิดได้     
      15. การทำงานกับสารตัวทำละลาย    
      16. การใช้เครนและสลิง      
      17. การทำงานกับไฟฟ้า      
      18. การทำงานกับสวิตซ์      
      19. การทำงานที่มีเสียงดัง     
      20. การทำงานในที่มีฝุ่น      
      21. การทำงานที่ต้องประสานงานกัน (การให้สัญญาณ)  
      22. ระบบป้องกันและคุ้มครองความปลอดภัย   
      23. ระบบป้องกันความปลอดภัย     
      24. ป้ายและสัญลักษณ์ความปลอดภัยและสุขภาพ  
      25. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีและเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย
      26. การดำเนินการเมื่อเกิดอุบัติเหตุ(กรณีฉุกเฉิน)  
      27. ความปลอดภัยในสำนักงาน     
      28. การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย   
            o ข้อควรระวังในการเก็บสารเคมี
      29.การป้องกันและระงับอัคคีภัย     
      30.การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างถูกวิธี    
      31.หลักการอพยพหนีไฟ      
      32.ขั้นตอนการรายงานเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
      33.Morning Talk & การออกกำลังกายก่อนการทำงาน  
      34.กิจกรรม KYT คือ นิ้วชี้และปากย้ำ    
      35.วิธีการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย    
            o ตัวอย่างการพิมพ์งานบนจอคอมพิวเตอร์
            o การนำมาตรการป้องกันอันตรายมาจัดทำเป็นข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยฯ
      36.ข้อแนะนำสำหรับการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย    
      37.คุณจะทำอย่างไรเมื่อคุณรู้สึกว่า “ไม่ปลอดภัย”
      38.เพื่อความปลอดภัยของคุณ   
      39.ตัวอย่างหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน    
      40.ตัวอย่างการเข้าถึงแหล่งข้อมูลของพนักงานในองค์กร
      41.บันทึกการอบรมของข้าพเจ้า