65155_01.jpg (1080×1080)

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2565 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จัดประชุม "คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ Vision Zero" ครั้งที่ 2/2565 กล่าวเปิดการประชุมโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ประธานคณะกรรมการ ฯ ดำเนินการประชุมโดย คุณเบญจมาศ ทองไข่มุกต์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ฯ การประชุมดังกล่าวมีการดำเนินการวางแผน 5 ภารกิจหลักในการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ Vision Zero ประกอบไปด้วย

1. ภารกิจกำหนดรูปแบบ เป็นภารกิจเพื่อพัฒนาแบบประเมิน และคู่มือให้เหมาะสมกับประเภทของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงพัฒนารูปแบบขั้นตอนการให้คำปรึกษา
2. ภารกิจสร้างแหล่งความร่วมมือ เป็นภารกิจในการประสานแหล่งความร่วมมือในแต่ละหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม และพัฒนายุทธศาสตร์ Vision Zero โดยแบ่งเป็น     4 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่างประเทศ เป็นต้น
3. ภารกิจประเมินผล และควบคุมคุณภาพ เป็นภารกิจในการกำหนดขั้นตอนการควบคุมคุณภาพเพื่อรักษามาตรฐานของ Vision Zero
4. ภารกิจการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เป็นภารกิจดำเนินการวางแผน ผลิต และจัดทำสื่อรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ VIsion Zero
5. ภารกิจการติดตามเพื่อสร้างภาพลักษณ์ และขยายงาน เป็นภารกิจเพื่อติดตามประเมินผลภาพรวมความสำเร็จทั้งหมดรวมถึง การสำรวจความต้องการ และสอบถาม              ความพึงพอใจผู้ใช้บริการเพื่อปรับเปลี่ยนแผนงานของแต่ละภารกิจให้มีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและส่งเสริม รวมถึงสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Vision Zero เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความปลอดภัย มีสุขภาพที่ดี และความผาสุก ในการทำงานส่งผลทำให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันที่มีความยั่งยืน