ในวันที่ 12 มกราคม 2565 ผู้แทนบริษัท วินเนอร์ อินเตอร์ พลาส จำกัด เข้าพบ รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565