64060_1.png (3544×2363)      64069_1.png (700×80)

      64069_2.png (700×80)

      64061_2.png (700×120)

1.หลักการและเหตุผล

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ.2562 ข้อ 20 กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศแก่ลูกจ้างทุกคนที่ทำงานในที่อับอากาศ  รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัยตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนด

โดยประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ หมวด 2 ข้อ 14 นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศตามข้อ 13 ทุก 5 ปีนับแต่วันสุดท้ายของการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมผู้อนุญาต (ข้อ 8) หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมงาน (ข้อ 9) หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ช่วยเหลือ (ข้อ 10) หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน (ข้อ 11) หลักสูตรการฝึกอบรมผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (ข้อ 12) โดยจัดให้ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันก่อนครบกำหนด 5 ปี

เนื่องจากการทำงานในสถานที่อับอากาศนับว่าเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการทำงาน  ทำให้มีผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต และทรัพย์สินเสียหาย ตลอดจนประชาชนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงได้รับอันตรายได้   ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในสถานที่อับอากาศทุกตำแหน่งหน้าที่ แม้ว่าจะได้ผ่านการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดมาแล้วก็ตาม จึงควรจะได้รับการอบรมทบทวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้นายจ้างได้จัดให้มีการฝึกอบรมทบทวนความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศให้กับลูกจ้าง

2.2 เพื่อให้ลูกจ้างมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และเกิดความปลอดภัยในการทำงาน

2.3 เพื่อให้ลูกจ้างมีความตระหนักในบทบาท และหน้าที่การทำงานในที่อับอากาศตามที่กฎหมายกำหนด

2.4 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้กับผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

3. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม /กลุ่มเป้าหมาย

3.1 ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศไม่เกิน 5 ปีและผ่านการอบรมดับเพลิงขั้นต้น

3.2 ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศเกิน 5 ปีแต่ไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่ 11 เมษายน 2564 และผ่านการอบรมดับเพลิงขั้นต้น 

4. วิทยากรบรรยาย

วิทยากรที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และขึ้นทะเบียนวิทยากรกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

5. จำนวนผู้เข้าอบรม

ไม่เกิน 30 คน ต่อรุ่น

6. ระยะเวลาอบรม

1 วัน (3ชั่วโมง หรือ 6 ชั่วโมง)

7. หัวข้ออบรม

(1) กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

(2) ความหมาย ชนิด ประเภทของที่อับอากาศ และอันตรายในที่อับอากาศ

(3) การชี้บ่งอันตรายและการประเมินสภาพอันตราย การประเมินสภาพพื้นที่และงานและการเตรียมความพร้อมในการทำงานในที่อับอากาศ

(4) วิธีการปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย

(5) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ และอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตในที่อับอากาศ

(6) ระบบการขออนุญาตการทำงานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาตทำงานในที่อับอากาศหลักการตัดแยกพลังงานเพื่อปลอดภัย

(7) บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

7. วิธีการอบรม

บรรยายภาคทฤษฎี และใช้สื่อ Power point

8. วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล

ผลการทดสอบก่อน - หลังการอบรม ระยะเวลาเข้ารับการอบรม 100 %

9. สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม

วุฒิบัตรผ่านการอบรม

64073_1.png (700×80)

64073_2.png (700×80)