Facebook

ตามที่สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน ( ประเทศไทย ) ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560  ณ ห้องกรุงเทพฯบอลรูม โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพฯ  และมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ เพิ่มเติม ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้
   หนังสือแจ้งเปลี่ยนข้อบังคับ


    ใบสำคัญแก้ไขข้อบังคับ