Facebook
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ร่วมสนับสนุนจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ณ ตำบล เนินพระปรางค์ อำเภอ สองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี มีเด็กเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 700 คน