Facebook
 • 1_65042_2.png
 • 9_64055_3.jpg
 • SHE-002.jpg

banner_cofirespace.jpg (850×501)


การแต่งกายผู้เข้าอบรม : แต่งกายสุภาพ เหมาะสม กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น / รองเท้าเซฟตี้  (ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะเข้าอบรมทุกกรณี)

65010_1.png (550×80)


1.หลักการและเหตุผล

ด้วยกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ.2562 ข้อ 20 กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศแก่ลูกจ้างทุกคนที่ทำงานในที่อับอากาศ  รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัยตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนด

โดยประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2564 หมวด 3 วิทยากรฝึกอบรม ข้อ 16 วิทยากรผู้ทำการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

(1) มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า รวมทั้งมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และมีประสบการณ์เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อวิชาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงต่อปี

(2) เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ โดยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศไม่น้อยกว่าสิบแปดชั่วโมง รวมทั้งมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศไม่น้อยกว่าสองปี และมีประสบการณ์เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อวิชาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงต่อปี

(3) เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระดับเทคนิค และระดับเทคนิคขั้นสูงมาไม่น้อยกว่าสามปี โดยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศไม่น้อยกว่าสิบแปดชั่วโมง รวมทั้งมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศไม่น้อยกว่าสามปี และมีประสบการณ์เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงต่อปี

(4) สำเร็จการศึกษาเฉพาะทางหรือผ่านการอบรมเฉพาะทางเกี่ยวกับหัวข้อที่บรรยายและมีประสบการณ์เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อวิชาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง

ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนสถานประกอบกิจการที่อยู่ในขอบข่ายกฎหมายนี้บังคับใช้ ได้พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานตนเองที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น  ให้มีทักษะ ความสามารถ และมีศักยภาพที่เพียงพอในการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ของวิทยากรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

เนื่องจากการทำงานในที่อับอากาศนับว่าเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการทำงาน  ทำให้มีผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต และทรัพย์สินเสียหาย ตลอดจนประชาชนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงได้รับอันตรายได้   ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในที่อับอากาศทุกตำแหน่งหน้าที่จึงต้องได้รับการฝึกอบรม อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน อีกทั้งยังส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ และสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการได้ปฏิบัติให้สอดคล้องตามที่กฎหมายประกาศกำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง

"หลักสูตรนี้เป็นเพิ่มเติมความรู้มิใช่หลักสูตรตามกฎหมายหรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาต”


2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้ผู้ที่มีคุณสมบัติในการเป็นวิทยากร ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และได้รับการฝึกทักษะที่ถูกต้อง และปลอดภัยในการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ  ทำให้นายจ้างได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562  

2.2 เพื่อให้ผู้ที่มีคุณสมบัติในการเป็นวิทยากร ได้มีโอกาสในการเสริมสร้างทักษะ ความรู้ความสามารถ และเทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการถ่ายทอดความรู้ ด้านความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ ไปประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศในสถานประกอบการของตนเอง

2.3 เพื่อให้ผู้ที่มีคุณสมบัติในการเป็นวิทยากร ได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรม และจากการปฏิบัติงานไปอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในที่อับอากาศทุกตำแหน่งหน้าที่ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และได้รับการฝึกปฏิบัติในแต่ละบทบาทหน้าที่ ให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศในสถานประกอบการของตนเอง


3. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม /กลุ่มเป้าหมาย

(1) มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า รวมทั้งมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และมีประสบการณ์เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อวิชาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงต่อปี

(2) เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ โดยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศไม่น้อยกว่าสิบแปดชั่วโมง รวมทั้งมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศไม่น้อยกว่าสองปี และมีประสบการณ์เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อวิชาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงต่อปี

(3) เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระดับเทคนิค และระดับเทคนิคขั้นสูงมาไม่น้อยกว่าสามปี โดยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศไม่น้อยกว่าสิบแปดชั่วโมง รวมทั้งมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศไม่น้อยกว่าสามปี และมีประสบการณ์เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงต่อปี

(4) สำเร็จการศึกษาเฉพาะทางหรือผ่านการอบรมเฉพาะทางเกี่ยวกับหัวข้อที่บรรยายและมีประสบการณ์เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อวิชาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง


4. เอกสารประกอบการเข้าอบรม

4.1 สำเนาบัตรประชาชน  โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

4.2 ใบรับรองแพทย์ว่าเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคหัวใจ หรือโรคอื่นซึ่งแพทย์เห็นว่าการเข้าไปในที่อับอากาศอาจเป็นอันตรายต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม


5. วิทยากรบรรยาย

5.1 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ และภาคเอกชน

5.2 วิทยากรที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด


6. จำนวนผู้เข้าอบรม

ไม่เกิน 20 คน ต่อรุ่น


7. ระยะเวลาอบรม

60 ชั่วโมง 10 วัน


8. หัวข้อการอบรม

อบรมวันที่ 1

 • กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
 • ความหมาย ชนิด ประเภท ของที่อับอากาศ และอันตรายในที่อับอากาศ
 • การชี้บ่งอันตรายและการประเมินสภาพอันตราย การประเมินสภาพพื้นที่และงานและการเตรียมความพร้อมในการทำงานในที่อับอากาศ
 • บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

อบรมวันที่ 2

 • แนวทางการจัดการด้านความปลอดภัยในที่อับอากาศ
 • การวางแผนและจัดทำแผนการปฏิบัติงานและการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานในที่อับอากาศ
 • วิธีการปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย
 • ระบบการขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาตทำงานในที่อับอากาศ
 • หลักการตัดแยกพลังงานเพื่อความปลอดภัย ระบบล็อคและป้ายทะเบียน

อบรมวันที่ 3

 • เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศการใช้และการตรวจสอบเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศในที่อับอากาศ
 • เทคนิคการระบายอากาศ และเครื่องมือระบายอากาศในที่อับอากาศ
 • อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ และอุปกรณ์อุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตที่ใช้ในที่อับอากาศ
 • การควบคุมดูแลการใช้เครื่องป้องกันและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

อบรมวันที่ 4

 • อันตรายที่อาจได้รับในกรณีฉุกเฉินและวิธีการหลีกหนีภัย
 • หลักการช่วยเหลือและช่วยชีวิต
 • การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น และการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น
 • ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น

อบรมวันที่ 5

 • การทำงานกับสารเคมีอันตรายและหลักการตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (ทฤษฎี)
 • ฝึกปฏิบัติ การใช้เงื่อนเชือกที่ใช้ในงานบรรเทาสาธารณภัย และในการทำงานในที่อับอากาศ
 • ฝึกปฏิบัติ การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการทำงานในที่อับอากาศ
 • ฝึกปฏิบัติ การใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานในที่อับอากาศ

อบรมวันที่ 6

 • ทักษะการพูดและนำเสนอสำหรับการเป็นวิทยากร
 • ฝึกการนำเสนอเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรความปลอดภัยการทำงานในที่อับอากาศ

อบรมวันที่ 7

 • ฝึกปฏิบัติ การขออนุญาตทำงานและวิธีการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
 • ฝึกปฏิบัติ การกำหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ฝึกปฏิบัติ การใช้เครื่องมือในการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในที่อับอากาศ
 • ฝึกปฏิบัติ การประเมินสภาพงานและการวางแผนควบคุมอันตรายในที่อับอากาศ
 • ฝึกปฏิบัติ การตัดแยกระบบ และการระบายอากาศก่อนเข้าปฏิบัติงาน
 • ฝึกปฏิบัติ การสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
 • ฝึกปฏิบัติ การปิดขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศ

อบรมวันที่ 8

 • ฝึกปฏิบัติ การขออนุญาตทำงานและวิธีการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
 • ฝึกปฏิบัติ การติดตั้งและการใช้ระบบรอก (Pulley System)
 • ฝึกปฏิบัติ การติดตั้งและการใช้  Rope - Tripod – Wince
 • ฝึกปฏิบัติ การใช้อุปกรณ์ PPE & Rescue Equipment / Descenders / Ascenders / SRL Technics.
 • ฝึกปฏิบัติ การทำงานในที่อับอากาศในแนวดิ่ง (Vertical Confined Space)
 • ฝึกปฏิบัติ การปิดขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศ

อบรมวันที่ 9

 • ฝึกปฏิบัติ การขออนุญาตทำงานและวิธีการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
 • ฝึกปฏิบัติ การใช้อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจสำหรับการทำงานในที่อับอากาศ อาทิ  SCBA , Air Line
 • ฝึกปฏิบัติ การทำงานในที่อับอากาศในแนวราบ (Horizontal Confined Space)
 • ฝึกปฏิบัติ การวางแผนการช่วยเหลือ/แผนฉุกเฉิน
 • ฝึกปฏิบัติ การใช้อุปกรณ์และการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บในแนวนอน
 • ฝึกปฏิบัติ การใช้อุปกรณ์และการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บในแนวดิ่ง
 • ฝึกปฏิบัติ การปิดขออนุญาตทำงานและวิธีการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

อบรมวันที่ 10

 • ทดสอบปฏิบัติการเขียน JSA & Permit To Work : PTW 12 หัวข้อ
 • ทดสอบปฏิบัติการตัดระบบ LOTO
 • ทดสอบการแบ่งบทบาทหน้าที่ แผนปฏิบัติงาน  แผนป้องกัน  แผนช่วยเหลือ แผนฉุกเฉิน
 • ประเมินผู้เข้ารับการอบรม จากการจำลองสถานการณ์ภาคปฏิบัติ (Skill Sheet)การเข้าทำงานในที่อับอากาศ การสั่งยกเลิกใบอนุญาต การสั่งการ การประสานงาน การสื่อสาร การจัดทีมช่วยเหลือการปฐมพยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย การปิดใบอนุญาต ฯลฯ
 • สรุปผล ประเมินผลการฝึกอบรม มอบวุฒิบัตร


8. วิธีการฝึกอบรม

บรรยาย / สื่อ power point / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ / สถานการณ์จำลอง


9. วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล

9.1 ผลการทดสอบก่อน - หลังการอบรม

9.2 ระยะเวลาเข้ารับการอบรม 100 %


10. สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม

10.1 วุฒิบัตรรับรองการฝึกอบรม

10.2 เสื้อแจ็คเก็ต CONFINED SPACE TRAINER