Facebook
สมัครฟรี รับจำนวนจำกัด

      ดวยสมาคมสงเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย) มีหนาที่และความ รับผิดชอบในการสงเสริม และพัฒนางานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดลอมในการทํางาน และ สิ่งแวดลอมตลอดจนถึงการใหบริการดานการปรึกษา แนะนําระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดลอม รวมทั้งการใหบริการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดลอมในการทํางานและสิ่งแวดลอม ที่จะมี ผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของผูปฏิบัติงานภายในสถานประกอบกิจการโดยตรง หรือผูใชบริการหรือ ผูเกี่ยวของกับสถานประกอบกิจการนั้น

   ขณะนี้กระทรวงแรงงานมีกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดําเนินการดานความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 ขอ 29 กําหนดให นายจางจัดใหมีการตรวจวัดและวิเคราะหระดับความเขมขนของสารเคมีอันตรายในบรรยายกาศของสถานที่ทํางานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย และใหสงรายงานผลการตรวจวัดแกอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี มอบหมายภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบผลการตรวจวัด และอาศัยอํานาจตามความในขอ 29 วรรคสองแหง กฎกระทรวงฯ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานจึงออกประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะหผลการตรวจวัดระดับความเขมขนของสารเคมีอันตราย ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559 หรือโรคนิวโมโคนิโอ ดังนั้น สมาคมสงเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย) จึงไดจัดใหมีการอบรมทาง วิชาการในหัวขอ “หลักเกณฑการตรวจวัดและวิเคราะหสารเคมีอันตรายและการทดสอบอุปกรณปองกันระบบ ทางเดินหายใจ” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความรู หลักเณฑ วิธีการตรวจวิเคราะหและผูรับผิดชอบในการ ควบคุม ดูแลดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายแกสถาน ประกอบกิจการ พรอมทั้งการปองกันโรคปอดจากการทํางานดวยอุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจตลอดจนถึง สาธิตประสิทธิภาพทางอุปกรณดังกลาวโดยผูเขารวมอบรมสามารถนําอุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจ เกี่ยวกับฝุนและกาชมาทดสอบไดฟรีดวยโดยผูเขารับการอบรมจะไดรับวุฒิบัตรการเขารวมอบรม โดยจะจัดให การอบรมจํานวน 2 รุนๆ  ละ 50 ทาน (ผูเขาสัมมนาแหงละ 1 ทาน) ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 1 กรกฎาคม 2560 โดยไมเสียคาใชจาย ณ หองMR 216 ณ ศูนยแสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลา ดังนี้


  • รุนที่ 1 วันศุกรที่ 30 มิถุนายน 2560 ระหวางเวลา 08.30-16.30 น. 
  • รุนที่ 2 วันเสารที่ 1 กรกฎาคม 2560 ระหวางเวลา 08.30-16.30 น. 

       ในการนี้ สมาคมสงเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย) จึงขอเรียนเชิญทาน ผูบริหารหรือผูรับผิดชอบในการควบคุม ดูแลดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน เกี่ยวกับสารเคมี เขารวมอบรม โดยสงแบบตอบรับการเขารวมอบรมพรอมชื่อผูเขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา และสถานที่ ในแบบตอบรับการเขารวมสัมมนาที่แนบมา และขอสงวนสิทธิ์ในการปดรับการเขารวมสัมมนา เมื่อ จํานวนผูเขารวมสัมมนาไดตามเปาในแตละรุน กอนถึงกําหนดวันสุดทายที่ใหสงแบบตอบรับการเขารวมสัมมนา ของแตละรุน และจะแจงชื่อผูเขารวมสัมมนาใหทราบทางโทรศัพทหรือทาง E-mail ที่ผูสงแบบตอบรับแจงไว้


สมัครออนไลน์ (ปิดรับสมัคร)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม