Facebook

       ด้วยศูนย์เทคโนโลยีฯ  สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน ( ประเทศไทย )  จะจัดสัมมนา “คุณภาพอากาศภายในอาคาร ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และการบริหารจัดการควบคุมป้องกัน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบในการควบคุม ดูแลด้านความปลอดภัยฯ คุณภาพอากาศในอาคาร การบริหารจัดการอาคาร ของสถานประกอบการในอาคารสูง และอาคารสำนักงานทั่วไป  จึงขอเชิญท่านผู้บิหารหรือผู้รับผิดชอบในการควบคุม ดูแลด้านความปลอดภัยฯ คุณภาพอากาศภายในอาคาร หรือการบริหารจัดการอาคารเข้าร่วมการสัมมนาโดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนา 1,300 บาท/ท่าน (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30–16.30 น.  ณ ห้องอบรมสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ


ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ,แบบตอบรับ,กำหนดการติดต่อสอบถามข้อมูล

  •  ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

  • โทร : 0 2884 1852 ต่อ 401-409

  • โทรสาร. 0 2880 4591