Facebook
      วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ดร.ธีระ พงศ์อนันต์ ผู้จัดการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) มอบกระเช้าดอกไม้อวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบปีที่ 2 ของการก่อตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) โดยมีนายชัยธนา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ เป็นผู้รับมอบ ณ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) กรุงเทพฯ