Facebook
       สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) โดย ดร.ธีระ พงศ์อนันต์ ผู้จัดการ ร่วมงาน "10 พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ" ประจำปี 2560 วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) กรุงเทพฯ