Facebook

        ขอเชิญรับชมการเสวนา เรื่อง ความคาดหวังในการจัดการและการเข้าถึงข้อมูลด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย โดย ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) จัดขึ้นในงาน 28 เมษายน วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล ประจำปี 2560 ณ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)