Facebook
           สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ร่วมจัดงาน 28 เมษายน วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล ประจำปี 2560 นายบุญเลิศ ธีระตระกูล รองปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานกล่าวเปิดงาน และนายมอริซิโอ้ บุซซี่ ผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กล่าวปราศรัย โดย ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคม ร่วมการเสวนา "ความคาดหวังในการจัดการและการเข้าถึงข้อมูลด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย" วันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)