Facebook
         สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) โดย อ.รุจน์ เฉลยไตร กรรมการสมาคม คุณจรูญ จันทร์แก้ว ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัย และอาชีวอนามัย คุณสุมาลี ชนะชาญมงคล ที่ปรึกษาศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วม Training Course on China Occupational Safety and Health Management System for ASEAN Regional Cooperational, 2017 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 17-28 เมษายน 2560