Facebook
     

 ภาพบรรยากาศทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ หลักสูตรผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2560 จัดโดยสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)


คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยายภาพ