Facebook
     สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ร่วมกับกองความปลอดภัยแรงงาน ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟประจำปี 2560 ณ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) วันที่ 24 มีนาคม 2560