Facebook

       ด้วยสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งเสริม และพัฒนางานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน และสิ่งแวดล้อม ให้บริการด้านการปรึกษา แนะนำระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมบริการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานและสิ่งแวดล้อม ที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานภายในสถานประกอบกิจการโดยตรง ผู้ใช้บริการหรือผู้เกี่ยวข้องกับสถานประกอบกิจการนั้น

      โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 ข้อ 29 กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยายกาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย และส่งรายงานผลการตรวจวัดให้แก่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมองหมายภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบผลการตรวจวัด และอาศัยอำนาจตามความในข้อ 29 วรรคสองแห่งกฎกระทรวงฯ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงออกประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559

          ดังนั้น สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) จึงได้จัดให้มีการสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ “หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ หลักเณฑ์ วิธีการตรวจวิเคราะห์และผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายแก่สถานประกอบกิจการ โดยจัดให้มีการสัมนา จำนวน 2 รุ่น ผู้เข้าสัมมนา รุ่นละ 50 ท่าน ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนา 700 บาท/ท่าน (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ณ  อาคารทองสุข ห้อง 104 ชั้น 1 วิทยาลัยทองสุข   ในวันและเวลา ดังนี้
 

  • รุ่นที่ 1 วันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560    ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น.
     
  • รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560  ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น.


          ในการนี้ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) จึงขอเชิญท่านผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบในการควบคุม ดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี เข้าร่วมสัมมนา โดยส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาพร้อมชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา ตามวัน เวลา และสถานที่ ในแบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาที่แนบมา รุ่นที่ 1 วันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560และ รุ่นที่ 2 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 กรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา ทางโทรสารหมายเลข 02880 4591 หรือ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน และขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับการเข้าร่วมสัมมนา เมื่อจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ตามเป้าในแต่ละรุ่น ก่อนถึงกำหนดวันสุดท้ายที่ให้ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาของแต่ละรุ่น และจะแจ้งชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาให้ทราบทางโทรศัพท์ หรือทาง E-mail ที่ผู้ส่งแบบตอบรับแจ้งไว้
       ดาวน์โหลดใบสม้ครและกำหนดการ
แผนที่วิทยาลัยทองสุข