Facebook

สัมมนา/ workshop หัวข้อ

“Pneumoconiosis and Fit test for Dust and Gas Masks”

(โรคนิวโมโคนิโอซิสและการทดสอบความเหมาะสมของหน้ากากป้องกันฝุ่นและก๊าซ)

โรคนิวโมโคนิโอซิส หรือโรคปอดจากการประกอบอาชีพ เป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการหายใจเอาฝุ่นละออง สารอนินทร์ทรี หรือฝุ่นแร่เข้าไปในปอด ทำให้เกิดพยาธิสภาพเนื้อพังผืดในลักษณะต่างๆกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของฝุ่น เช่น ฝุ่นหิน ใยหิน ฝุ่นฝ้าย ฝุ่นถ่านหิน ฝุ่นแร่เหล็ก และดินขาว เป็นต้น จากสถิติกองทุนเงินทดแทน ปี 2550 พบว่ามีผู้ที่เป็นโรคปอดจากการประกอบอาชีพ 7,244 ราย เป็นโรคนิวโมโคนิโอซิสถึง 231 ราย แต่เนื่องจากรายงานโรคจากการประกอบอาชีพในประเทศไทยไม่ใช่ตัวเลขที่แน่นอนซึ่งน่าจะต่ำกว่าความเป็นจริงมาก

การป้องกันโรคดังกล่าวนี้ นอกจากกำจัดแหล่งกำเนิดหรือปรับปรุงเพื่อลดความเข้มข้นของสารเคมี หรือปริมาณฝุ่นไม่ให้เกินกว่าที่กำหนดไว้ ควรต้องมีการสวมใส่ที่กรองอากาศ หรือเครื่องช่วยหายใจหรืออุปกรณ์คุ้มครองส่วนบุคคลที่เหมาะสม

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ เข้าใจและใส่ใจปัญหานี้จึงจัดหลักสูตรสัมมนา/Workshop  “Pneumoconiosis and Fit test for Dust and Gas Masks เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนา   ได้มา Workshop ทดสอบ (Fit test) กับ หน้ากากป้องกันฝุ่นและก๊าซ เพื่อท่านจะสามารถเลือก PPE อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

วิทยากร/lecturer: Mr. Yuji Toyoshima  จาก  Koken ประเทศญี่ปุ่น

Koken เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการผลิตหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์กรองอากาศ จากประเทศญี่ปุ่น ยาวนานกว่า 73 ปี และไม่เคยหยุดพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานกลุ่มเป้าหมาย/ Target group  :

สมัครฟรี  สำหรับสถานประกอบกิจการที่เป็นสมาชิกสมาคม (รับจำนวนจำกัด 30 คน)
ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา

 
 กำหนดการ

กำหนดการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมกับ
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
และ บริษัทโคเค็น ประเทศญี่ปุ่น
จัดสัมมนา/ Workshop หัวข้อ
(โรคนิวโมโคนิโอซิส และการทดสอบความเหมาะสมของหน้ากากป้องกันฝุนและก๊าซ)
วิทยากร Mr. Yuji Toyoshima จาก บริษัทโคเค็น ประเทศญี่ปุ่น

“Pneumoconiosis and Fit test for Dust and Gas Masks”

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560  เวลา 09.00 น. -12.00 น.

ณ ศูนย์ประชุม มธ (SME) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

……………………………………………………………………………………………..

 

08.30 – 9.00 น.       ลงทะเบียน

09.00 – 9.15 น.       เปิดการสัมมนา โดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ 

09.15 – 9.30 น.       รับชมวีดีทัศน์ และการบรรยาย โรคปอดจากการทำงาน หรือ นิวโมโคนิโอลิส

วิทยากร Mr. Yuji Toyoshima

09.30 – 10.30 น.     การป้องกันโรคปอดจากการทำงานด้วยอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
และการทดสอบความเหมาะสมของหน้ากากป้องกันฝุนและก๊าซ เครื่อง MT-03” โดย Mr. Yuji Toyoshima,

10.30 – 10.45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 11.45 น.     การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และสาธิตเกี่ยวกับการทดสอบเหมาะสมกับการใช้งานของ เครื่อง MT-03

11.45 – 12.00 น.     ปิดการสัมมนา โดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ 

12.00 – 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน


แผนที่ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย)