Facebook
ค้นหาข้อมูลในเว็บ


การแต่งกายผู้เข้าอบรม : แต่งกายสุภาพ เหมาะสม กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น / รองเท้าเซฟตี้  (ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะเข้าอบรมทุกกรณี)


หลักการและเหตุผล

      การกระทำที่ไม่ปลอดภัย  (Unsafe Action)  เป็นสาเหตุที่สำคัญของการเกิดอุบัติเหตุถึง 88 เปอร์เซ็นต์  ดังนั้น  เราจึงพบว่า  หากผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้มีความตระหนักถึงอันตรายและเล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยแล้วก็ย่อมส่งผลถึงการป้องกันอุบัติเหตุโดยตรง

      การเสริมสร้างความรู้และความสามารถด้านความปลอดภัย ด้วยเทคนิค Safety  Coaching เพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกด้านความปลอดภัย  (Safety Mind)  จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องมีการปลูกฝังลงไปในแนวคิดของผู้ปฏิบัติงานทุกคน  เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างปลอดภัย  หากทุกคนได้มีการพัฒนาจิตสำนึกด้านความปลอดภัยอย่างดีพอแล้ว  เป็นที่เชื่อได้ว่าระดับความปลอดภัยขององค์กรจะมีมาตรฐานสูงขึ้น  ตลอดจนคุณภาพชีวิตของพนักงานก็จะมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างแน่นอน


วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ จป.ทุกระดับได้สามารถ ทำ safety coaching    อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกแห่งการระวังอันตรายในการทำงาน
 • เพื่อให้สามารถชี้บ่งอันตรายที่แฝ้งเร้นอยู่ในขั้นตอนการทำงานและนำเทคนิค safety coaching ไปใช้ในการ เชื่อมโยงการสอนงานเพื่อความปลอดภัย


รายละเอียดของเนื้อหา หลักสูตร   1  วัน

 • ความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยสำหรับการทำ safety coaching
 • เทคนิคการทำ   safety coaching
 • การเขียน safety coaching  plan
 • การฝึกปฎิบัติ   safety coaching
 • การประเมินผล การทำ  safety coaching
 • สรุปและประเมินผลจากบทเรียนที่ผ่านมา


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้เข้าอบรมรู้ขั้นตอนและเทคนิคของการทำ  safety coaching
 • ผู้เข้าอบรมทำ  safety coaching ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เข้าอบรมทำหน้าที่เป็น โค้ช ด้านความปลอดภัย  (safety coach ) ได้


ธีการอบรม

 • บรรยาย
 • เน้นการทำ  Work Shop ฝึกปฎิบัติการทำ safety coaching


อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม

 • LCD
 • เครื่องฉายแผ่นทึบ (ใช้ในการนำเสนอผลงานกลุ่ม)


วิทยากร

ร่วมบรรยายและฝึกปฎิบัติตลอดหลักสูตร


 (ใบสมัคร / รายละเอียด / ราคาอบรม /กำหนดการ)