Facebook
การแต่งกายผู้เข้าอบรม : แต่งกายสุภาพ เหมาะสม กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น / รองเท้าเซฟตี้  (ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะเข้าอบรมทุกกรณี)

64126_2.jpg (700×80)


ตารางกำหนดหัวข้อและระยะเวลาการฝึกอบรม

เวลา

กฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นฯ

วิทยากร

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน/ปฐมนิเทศ/Pre-test

เจ้าหน้าที่ประสานงานฝึกอบรม

09.00 – 12.15 น.

ภาคทฤษฎี หัวข้อวิชาดังนี้

1) ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้

2) การแบ่งประเภทของเพลิง และวิธีการดับเพลิงประเภทต่าง ๆ

3) จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย

4) การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ

5) เครื่องดับเพลิงชนิดต่าง ๆ

6) วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง

7) แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

8) การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย การประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบกิจการ

วิทยากรที่ได้รับอนุมัติจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

13.15 – 16.15 น

ภาคปฏิบัติ

1) ฝึกดับเพลิงประเภท เอ ด้วยการใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่

ใช้น้ำสะสมแรงดัน หรือสารดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท เอ

2) ฝึกดับเพลิงประเภท บี ด้วยการใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่

ใช้สารดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ โฟม ผงเคมีแห้ง หรือสาร

ดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท บี

3) ฝึกดับเพลิงประเภท ซี ด้วยการใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่

ใช้สารดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้ง หรือสารดับเพลิงที่

สามารถดับเพลิงประเภท ซี

4) ฝึกดับเพลิง โดยใช้สายดับเพลิง

(วิทยากร 1 คน ต่อผู้เข้ารับการฝึกปฏิบัติ

ไม่เกิน 20 คน)

 

16.15 – 16.30 น.

Post-test


หมายเหตุ * พัก-รับประทานอาหารว่างเวลา 10.30–10.45 น. และเวลา 14.45–15.00 น.

* พัก-รับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.15 -13.15 น.


ภาพบรรยายกาศการอบรม