Facebook

ด้วยศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งเสริม และพัฒนางานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน และสิ่งแวดล้อม ให้บริการด้านการปรึกษา แนะนำระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม บริการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานและสิ่งแวดล้อม ที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานภายในสถานประกอบการโดยตรง  ผู้มาใช้บริการหรือผู้เข้ามาเกี่ยวข้องกับสถานประกอบการนั้น ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสนใจและตระหนักถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานทุกด้าน ทั้งทางด้านสารเคมี, ด้านกายภาพ, ด้านชีวภาพ และเออร์กอนอมิกส์ ที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ในปัจจุบัน สภาพแวดล้อมในการทำงานที่เกี่ยวกับ คุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor air quality) นับเป็นสาเหตุสำคัญ ที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ภายในอาคาร เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย เกิดอาการเจ็บป่วย ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง และผู้อื่นที่มาเกี่ยวข้องในการใช้บริการของสถานประกอบการได้รับผลกระทบได้เช่นกัน ที่มาของสาเหตุที่ทำให้คุณภาพอากาศภายในอาคารเกิดเป็นปัญหาขึ้นอาจเกิดจากหลายองค์ประกอบ เช่น การออกแบบอาคาร, ระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศไม่เหมาะสม เน้นการประหยัดพลังงาน, การใช้อาคาร, สิ่งปนเปื้อนจากภายนอกอาคาร และภายในอาคารเองและเกิดจากกิจกรรมอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในอาคาร และการบริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้อาคารของสถานประกอบการไม่ครอบคุมการดูแลเฝ้าระวังที่เกี่ยวกับคุณภาพอากาศในอาคาร 

ดังนั้น ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดให้มีการสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ “คุณภาพอากาศภายในอาคาร ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และการบริหารจัดการควบคุมป้องกัน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบในการควบคุม ดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน คุณภาพอากาศภายในอาคาร การบริหารจัดการอาคาร ของโรงพยาบาล, สถานบริการทางการแพทย์, สถาบันการเงิน, สถานประกอบการในอาคารสูง และอาคารสำนักงานทั่วไป โดยจัดให้มีการสัมนา จำนวน 2 รุ่น ผู้เข้าสัมมนา รุ่นละ 50 คน  ระหว่างเวลา 08.00 – 13.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ ห้องธานี ชั้น 1 โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว ถนนบรมราชชนนี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาดังนี้

  • รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 8.00 – 13.00 น.
    สำหรับกลุ่มโรงพยาบาล และสถานบริการทางการแพทย์ จำนวน แห่งละ 1 ท่าน
     
  • รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 8.00 – 13.00 น.
    สำหรับกลุ่มสถาบันการเงิน สถานประกอบการในอาคารสูง และอาคารสำนักงานทั่วไป จำนวน แห่งละ 1 ท่าน

ในการนี้ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จึงขอเชิญท่านผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบในการควบคุม ดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน, คุณภาพอากาศภายในอาคาร หรือการบริหารจัดการอาคารเข้าร่วมสัมมนา โดยส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา พร้อมชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในแบบตอบรับ การเข้าร่วมสัมมนาที่แนบมา รุ่นที่ 1 ภายในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 และ รุ่นที่ 2 ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

กรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา ทางโทรสารหมายเลข 0 2880 4591 หรือ E-mail  s อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  และขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับการเข้าร่วมสัมมนา เมื่อจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาเต็มตามจำนวน 50 คน ในแต่ละรุ่น ก่อนถึงกำหนดวันสุดท้ายที่ให้ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาของแต่ละรุ่น และจะแจ้งชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาให้ทราบทางโทรศัพท์ หรือทาง E-mail ที่ผู้ส่งแบบตอบรับแจ้งไว้


ติดต่อสอบถาม

  • โทร. 02-8841852 ตอ 401,409, 061-3978484 คุณอมรรัตน ออนดี


ดาวน์โหลดใบสมัครและกำหนดการ