Facebook
  ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร/ใบสมัคร

เวอร์ชั่นภาษาไทย+ภาษาอังกฤษ (English lanquage)

  จป.บริหาร  คปอ. 


1.หลักการและเหตุผล

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ใช้บังคับแก่กิจการหรือสถานประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้

(1) การทำเหมืองแร่ เหมืองหิน กิจการปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี

(2) การทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแต่ง เสริมแต่ง ดัดแปลง แปรสภาพ ทำให้เสีย หรือทำลายซึ่งวัตถุหรือทรัพย์สิน รวมทั้งการต่อเรือ การให้กำเนิด แปลง และจ่ายไฟฟ้าหรือพลังงานอย่างอื่น

(3) การก่อสร้าง ต่อเติม ติดตั้ง ซ่อม ซ่อมบำรุง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร สนามบิน ทางรถไฟ ทางรถราง ทางรถใต้ดิน ท่าเรือ อู่เรือ สะพานเทียบเรือ ทางน้ำ ถนน เขื่อน อุโมงค์ สะพาน ท่อระบาย ท่อน้ำ โทรเลข โทรศัพท์ ไฟฟ้า ก๊าซหรือประปา หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ รวมทั้งการเตรียมหรือวางรากฐานของการก่อสร้าง

(4) การขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าโดยทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และรวมทั้งการบรรทุกขนถ่ายสินค้า

(5) สถานีบริการหรือจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ

(6) โรงแรม

(7) ห้างสรรพสินค้า

(8) สถานพยาบาล

(9) สถาบันทางการเงิน

(10) สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ

(11) สถานบริการบันเทิง นันทนาการ หรือการกีฬา

(12) สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ

(13) สำนักงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม (๑) ถึง (๑๒)

(14) กิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกำหนด


    กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน  ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง  ระดับวิชาชีพ ระดับบริหาร  คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

 

 

2.วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
  • เพื่อให้ลูกจ้างที่มีคุณสมบัติมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้


3.คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม /กลุ่มเป้าหมาย          

  • เป็นลูกจ้างระดับบริหารของหน่วยงานได้รับการยินยอมจากนายจ้างให้เข้ารับการอบรม


4.วิทยากร

  • ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการรับรองจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน

 

5.ระยะเวลาอบรม  

  • 2 วัน (12ชั่วโมง)

 

ุ6.สถานที่อบรม

  • โรงแรมเอสดี อเวนิว  ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ

 
1378
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (ภาษาอังกฤษ)
17/11/2559 - 18/11/2559
โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว (ปิ่นเกล้า)
15,000 / 13,000
0 / 20