Facebook

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม /กลุ่มเป้าหมาย

จป.ทุกระดับ / คปอ และผู้สนใจทั่วไป


หลักสูตรด้านการยศาสตร์ เปิดอบรม 2 หลักสูตร ดังนี้