Facebook
ค้นหาข้อมูลในเว็บ


  
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ1.หลักการและเหตุผล

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  พ.ศ. 2549  กำหนดให้สถานประกอบกิจการจำนวน  14 ประเภทกิจการจะต้องให้มี “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน” ในแต่ละระดับตามขนาดและประเภทกิจการ

ข้อ ๑๖ ให้นายจ้างในสถานประกอบกิจการตามข้อ ๑ (๑) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่สองคนขึ้นไป  และสถานประกอบกิจการตามข้อ ๑ (๒) ถึง (๕) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไป แต่งตั้งลูกจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๑๗ ประจำสถานประกอบกิจการอย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อปฏิบัติงานเฉพาะด้านความปลอดภัย การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพตามวรรคหนึ่ง ให้ดำเนินการภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ หรือภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่มีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไป แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๗ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพต้องมีคุณสมบัติเฉพาะอย่างใด

อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(๑) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า

(๒) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และได้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูงมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และผ่านการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนดจากหน่วยงานที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับรอง

(๓) เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๐ และผ่านการอบรมเพิ่มและทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนดจากหน่วยงานที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับรองในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๑๘ (๓) (๔) และ (๘) ทั้งนี้ ภายในห้าปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ

จากกฎกระทรวงดังกล่าวทำให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 17 (2) ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อยกระดับและพัฒนาตัวเองให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ 


 

2.วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 17 (2) ได้เข้ารับการอบรมและทดสอบเพื่อให้มีคุณสมบัติการเป็น จป.วิชาชีพตามข้อ 17


3.คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม /กลุ่มเป้าหมาย

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และ
 • ได้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูงมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี


4.วิทยากร      

 • ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักความปลอดภัยแรงงาน  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


5.ระยะเวลาอบรม        

 • 42  ชั่วโมง   (ทดสอบภาคปฏิบัติ 1  วัน และทดสอบภาคทฤษฎี 1 วัน รวมทั้งหมด  9  วัน)


6.วิธีบรรยาย

 • บรรยาย  การฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ


7.วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล   

 • ต้องมีเวลาเรียน 100 %  ( 42 ชม)
 • ประเมินความรู้ของผู้เข้ารับการอบรมฝึกอบรมก่อนและหลังการฝึกอบรม
 • ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติจากสำนักความปลอดภภัยแรงงาน  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • ผ่านการทดสอบภาคทฤษฎีจากสำนักความปลอดภภัยแรงงาน  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


8.สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม                   

 • วุฒิบัตรผ่านการอบรม


  เอกสารหลักฐานสมัครอบรมประกอบด้วย  


 • สำเนาวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี 
 • สำเนาวุฒิบัตร จป เทคนิคขั้นสูง 
 • หลักฐานสำเนาหนังสือแจ้งการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ไม่ต่ำกว่า 5 ปี นับแต่วันขึ้นทะเบียน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ใบสมัครอบรมฉบับจริง นายจ้างเซ็นรับรอง ประทับตราบริษัท พร้อมติดรูปถ่ายสีขนาด 1.5 นิ้ว
 • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทปัจจุบัน

ผู้เข้าอบรมต้องส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครอบรมทั้งหมดก่อนถึงวันอบรมล่วงหน้าอย่างน้อย 40-45 วัน ทั้งนี้สมาคมจะส่งให้กลุ่มงานทะเบียน กองความปลอดภัยแรงงานทำการตรวจสอบคุณสมบัติเพิ่มเติมก่อนการทดสอบภาคปฏิบัติ

โดยจ่าหน้าซองลงทะเบียนถึง

 • คุณโชตินันท์ บรรพต (094-340-0006)
  ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
  สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
  141 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

 • อีเมล์  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
10.หัวข้อบรรยาย


กำหนดการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
วันที่ 1  
08.30-08.45 ลงทะเบียน
08.45-09.00 ทดสอบก่อนการอบรม
09.00-12.15 หมวดวิชาที่ 1 การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
09.00-10.30  - แนวคิดการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
10.45-12.15  - การชี้บ่งอันตราย
13.15-14.45  - การประเมินความเสี่ยง และการจัดทำแผนงานจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
15.00-16.30  - การฝึกปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงและการชี้บ่งอันตราย
15.00-16.30  - การตรวจสอบความปลอดภัยตามข้อกำหนดของกฎหมาย
วันที่ 2
08.30-09.00 ลงทะเบียน

หมวดวิชาที่ 1 การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
09.00-16.30  - การฝึกปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงและการชี้บ่งอันตราย
วันที่ 3  
08.30-09.00 ลงทะเบียน

หมวดวิชาที่  2   การวิเคราะห์แผนงานและโครงการความปลอดภัย
09.00-16.30  - หลักการจัดทำแผนงานโครงการความปลอดภัยและกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน

 - การตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

 - ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์แผนงานโครงการความปลอดภัย
วันที่  4
08.30-09.00 ลงทะเบียน

หมวดวิชาที่ 3   การตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
09.00-12.00 3.1.หลักการประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน

- สิ่งแวดล้อมและสิ่งคุกคามสุขภาพอนามัย

- ขอบเขตการดำเนินงานและความสำคัญ

- การจัดทำโปรแกรมประเมินการสัมผัส

- กลวิธีในการประเมินการสัมผัสและการบริหารจัดการสิ่งคุกคาม

- ขั้นตอนการประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน

- การจัดทำรายงาน
13.00.16.30 3.2 การตรวจวัดและประเมินระดับความร้อน

 -ความหมาย กลไกลการเกิดความร้อนภายในร่างกาย การสูญเสียความร้อนออกจากร่างกาย อันตรายจาก

   ความร้อนและผลกระทบต่อสุขภาพ

 -เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจสภาพความร้อน

 -การตรวจวัดสภาพความร้อนและประเมินภาระงาน

 - มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน

 -การควบคุมและการป้องกันอันตราย
วันที่ 5
08.30-09.00 ลงทะเบียน
09.00-12.00 3.3 การตรวจวัดและประเมินการสัมผัสเสียง

 -ความหมาย ประเภทของเสียง กลไกลการได้ยิน และอันตรายจากเสียงดังและผลกระทบต่อสุขภาพ

 -เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดเสียง

 -ขั้นตอนและเทคนิคการตรวจวัด การคำนวณและการประเมินระดับเสียง

  -มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน

 -การควบคุมอันตรายจากเสียง

 -มาตรการอนุรักษ์การได้ยิน
13.00-16.30 3.4 การตรวจวัดและประเมินความเข้มของแสงสว่าง

 -ความหมาย แหล่งกำหนดของแสง กลไกลการมองเห็น อันตรายของแสงสว่างและผลกระทบต่อสุขภาพ

 -เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง

 -การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง

 -มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน

 -การควบคุมและป้องกันอันตราย

3.5 การจัดทำรายงานตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
วันที่ 6
08.30-09.00 ลงทะเบียน

ฝึกภาคปฏิบัติ
09.00-16.30  -การตรวจวัดและประเมินความเข้มของแสงสว่างและการฝึกปฏิบัติ

 -การตรวจวัดและประเมินระดับความร้อนและการฝึกปฏิบัติ

 -การตรวจวัดและประเมินการสัมผัสเสียงและการฝึกปฏิบัติ
วันที่ 7
08.30-09.00 ลงทะเบียน
09.00-16.30 ฝึกภาคปฏิบัติ (ต่อ)

 -การตรวจวัดและประเมินความเข้มของแสงสว่างและการฝึกปฏิบัติ

 -การตรวจวัดและประเมินระดับความร้อนและการฝึกปฏิบัติ

 -การตรวจวัดและประเมินการสัมผัสเสียงและการฝึกปฏิบัติ

- ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน


วันที่ 8

เจ้าหน้าที่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
09.00-12.00 ทดสอบภาคปฏิบัติ

1.ทดสอบภาคปฏิบัติตรวจวัดและประเมินความเข้มของแสงสว่าง

2.ทดสอบภาคปฏิบัติตรวจวัดและประเมินระดับความร้อน

3.ทดสอบภาคปฏิบัติตรวจวัดและประเมินการสัมผัสเสียง

4.การเขียนรายงานการตรวจวัดและสภาพแวดล้อมในการทำงานและวิเคราะห์สภาวะการทำงานรุ่นที่

เดือน

วันที่1

วันที่2

วันที่3

วันที่4

วันที่5

วันที่6

วันที่7

วันที่ 8

สถานที่จัดอบรม

1

กค

20กค

21กค

22กค

23กค

27กค

28กค

29กค

30กค

สมาคมส่งเสริมฯ

 วิชาหมวด 1

วิชาหมวด 1

วิชาหมวด 2

วิชาหมวด 3 

 วิชาหมวด 3

วิชาหมวด 3 

 วิชาหมวด 3 

สอบภาคปฏิบัติ

โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หมายเหตุ               ทดสอบภาคทฤษฎีอีก 1 วันโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะแจ้งแผนการสอบให้ทราบภายหลัง