Facebook

สัมมนาประชาพิเคราะห์
การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(occupational health & Safety)


วันศุกร์ที่ 8  เมษายน  2559 เวลา 9:00 – 12.00 น.


ณ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย)

ระเบียบการประชุมคณะรับรองมาตรฐานอาชีพ
สาขาความปลอดภัยในการทำงาน
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๐ น. ระเบียบวาระที่ ๑   แนะนำตัว คณะทำงานโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ระเบียบวาระที่ ๒   การนำเสนอความเป็นมาในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ          


๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. ระเบียบวาระที่ ๓   การชี้แจงการจัดชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ และการเลื่อนชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

๑.  อาชีพนักความปลอดภัยวิชาชีพ (Certified Safety Professional)

๒.  อาชีพนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม (Certified Industrial Hygienist)


 ๑๐.๐๐ – ๑๐.๒๐ น. ระเบียบวาระที่ ๔   เงื่อนไขการเข้ารับการประเมิน และเกณฑ์ในการวัดผลมาตรฐานอาชีพ


๑๐.๒๐ – ๑๒.๐๐ น. ระเบียบวาระที่ ๕   การรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนา