Facebook
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) โดย นายวิโชติ บุญเปลี่ยน ผู้จัดการศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม นางสุมาลี ชนะชาญมงคล ที่ปรึกษาศูนย์เทคโนโลยีฯ และคณะ ร่วมแสดงความยินดี นายสมควร สกุลเทวาพิทักษ์ ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พื้นที่ 6 ท่านใหม่ ณ สำนักงานกลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พื้นที่ 6 ตลิ่งชัน