Facebook

ด้วยสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) ร่วมกับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเมืองพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี กำหนดจัดอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน คือ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ 2554 และกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ 2549 ซึ่งนายจ้างต้องจัดให้มีการอบรมและฝึกปฏิบัติจนกว่าลูกจ้างจะสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย รวมทั้งจัดวางระบบควบคุม กำกับ ดูแล โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ ทั้งนี้ ลูกจ้างในระดับหัวหน้างาน จะต้องผ่านการอบรมและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

จึงขอเรียนเชิญท่านส่งลูกจ้างระดับหัวหน้างาน ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรม เข้ารับการอบรมในระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมลพบุรี อินน์ รีสอร์ท จ.ลพบุรี ตามรายละเอียดด้านล่างนี้


 (หนังสือเชิญ/ใบสมัคร/กำหนดการ/รายละเอียดราคา)


อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภท

ค่าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

รวมค่าลงทะเบียน

สมาชิกสมาคมฯ

1,600

112

1,712

ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ

1,800

126

1,926

หมายเหตุ

 • สมาคม ฯ ไม่อยู่ในข่ายต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%   down load หนังสือได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ   ที่จ่ายจากกรมสรรพากรได้ที่  http://www.shawpat.or.th/taxfree.pdf
 • อัตราค่าลงทะเบียนดังกล่าวรวม ค่า coffee Break เช้า-บ่าย+อาหารเที่ยง+คู่มืออบรม+ค่าวิทยากร+วุฒิบัตร

วิธีการชำระเงิน

 • เช็คสั่งจ่าย  “สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)” Safety and Health at Work Promotion Association (Thailand) 
 • โอนเข้าบัญชี    “สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)” 
  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลิ่งชัน เลขที่บัญชี      211-0-51828-5
  • พร้อมแฟกซ์ใบ  Pay  In   ระบุชื่อบริษัท  หลักสูตรเข้ารับการอบรมและวันที่เข้ารับการอบรมให้ชัดเจนมายังเบอร์แฟกซ์ 02-884-1853 , 02-880-4591
  • กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 25 มีนาคม 2559
    
 • ใบเสร็จรับเงินได้ในวันอบรม
 • ช่องทางการแจ้งยืนยันส่งใบสมัคร และ ใบ Pay In
 1. ผ่านทาง “สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)” เบอร์แฟกซ์ 02-884-1853 , 02-880-4591
 2. ผ่านทางชมรม จป.เมืองพระนารายณ์      อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


ผู้ประสาน
แผนที่โรงแรม