Facebook
ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ร่วมเป็นเกียรติการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ระหว่างกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กับองค์กรความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลี KOSHA และร่วมศึกษาดูงาน ณ สำนักงานใหญ่ KOSHA สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2559