Facebook
วันที่ 12 มกราคม 2559 ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคม นางสาวกาญจนา กานต์วิโรจน์ และ ดร.ธีระ พงศ์อนันต์ กรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่ ท่านกรีฑา สพโชค อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ กระทรวงแรงงาน