Facebook
วันที่ 8 มกราคม 2559 ดร.ธีระ พงศ์อนันต์ ผู้จัดการ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) นายวิโชติ บุญเปลี่ยน ผู้จัดการ ศูนย์เทคโนโลยีฯ นางสุมาลี ชนะชาญมงคล ที่ปรึกษา ศูนย์เทคโนโลยีฯ ร่วมสวัสดีปีใหม่ นายวิชญมิตร โรจนดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พื้นที่ 6 ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พื้นที่ 6 ตลิ่งชัน