สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ฐานิตดา  คล้ายยา

ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักบริหาร

และรักษาการหัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน

รัตนาภรณ์  เสือขำ

หัวหน้าฝ่ายสนับสนุน

และธุรการ

ชลัยย์กร  ประเสริฐอดิศร

หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร

และระบบสารสนเทศ

ศักรนันท์  เตวะสุข

หัวหน้าฝ่ายอาคารและสถานที่

พรทิพย์  สุขพลาย

หัวหน้าฝ่ายบริหารโครงการพิเศษและเครือข่ายสมาชิกสัมพันธ์

สุเทพ  ศรีทองอินทร์

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง อาวุโส

นพวรรณ  ศรีคราม

เจ้าหน้าที่บริหารเครือข่าย

และสมาชิกสัมพันธ์ อาวุโส

ฤดีมาศ  แสนนา

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล อาวุโส

วรากรณ์  วัฒนากูล

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง อาวุโส

ธนภรณ์  ทะศรีแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารเครือข่าย

และโครงการพิเศษ อาวุโส

บุษบา  ชาญวารินทร์

เจ้าหน้าที่บัญชี อาวุโส

เอกอนงค์  การสุรสิทธิ์

เจ้าหน้าที่บัญชี อาวุโส

จิราภรณ์  ขจิตวิวัฒน์

เจ้าหน้าที่บัญชี

อุษา  จำปาทอง

เจ้าหน้าที่การเงินจ่าย

จันทนี  อิ่มสำราญ

เจ้าหน้าที่การเงินรับ

นาถฤทัย  อภิรติพรพิมล

เจ้าหน้าที่การเงินรับ

ปิยะนุช  พิมพ์มณี

เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง

ปภาพิต  ศรีดาชาติ

เจ้าหน้าที่เลขานุการและธุรการ

ละอองดาว  ปรีเปรม

เจ้าหน้าที่พัสดุและครุภัณฑ์

สิมาพร  กรรณแก้ว

เจ้าหน้าที่เครือข่าย

และสมาชิกสัมพันธ์

นฤมล  กลิ่นด้วง

เจ้าหน้าที่เครือข่าย

และโครงการพิเศษ

ซินดี้ วี  พุฒทาจู

เจ้าหน้าที่เครือข่าย

และโครงการพิเศษ

อภิเดช  ฉ่ำเกตุ

เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ

ศิรวิทย์   หวังชะนะ

เจ้าหน้าที่สื่อประชาสัมพันธ์

ศิริศักดิ์  ทัพพิจิตร

เจ้าหน้าที่ขับรถ

ลำดวน  วงศ์ษาคำ

แม่บ้าน

เจริญศรี  อ่ำสอาด

แม่บ้าน

เบญญาภา  แก้วคีรี

แม่บ้าน

สมหมาย  พลเส้น

แม่บ้าน

สุทัศน์  ศรีทองอินทร์

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

สมาน  ทองปุก

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

จรูญโรจน์  น้อยเล็ก

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ธีรชัย  เขียวเม่น

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย