head training

ฐานิตดา   คล้ายยา

ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักบริหารและรักษาการหัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน

รัตนาภรณ์  เสือขำ

หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนและธุรการ

ภูริทรรศน์   อันทรง

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ชลัยย์กร   ประเสริฐอดิศร

หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กรและระบบสารสนเทศ

พรทิพย์   สุขพลาย

หัวหน้าฝ่ายบริหารโครงการพิเศษและเครือข่ายสมาชิกสัมพันธ์

ศักรนันท์  เตวะสุข

หัวหน้าฝ่ายอาคารและสถานที่

นพวรรณ   ศรีคราม

เจ้าหน้าที่บริหารเครือข่ายและสมาชิกสัมพันธ์ อาวุโส

ฤดีมาศ   แสนนา

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล อาวุโส

สุเทพ  ศรีทองอินทร์

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง อาวุโส

วรากรณ์   วัฒนากูล

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง อาวุโส

ธนภรณ์  ทะศรีแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารเครือข่ายและโครงการพิเศษ อาวุโส

บุษบา  ชาญวารินทร์

เจ้าหน้าที่บัญชี อาวุโส

ปวิช  ทัศน์ศิริ

เจ้าหน้าที่บริหารเครือข่ายและสมาชิกสัมพันธ์ อาวุโส

จันทนี  อิ่มสำราญ

เจ้าหน้าที่การเงินรับ

ปิยะนุช  พิมพ์มณี

เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง

จิราภรณ์  ขจิตวิวัฒน์

เจ้าหน้าที่บัญชี

วัลยา  ปานยิ้ม

เจ้าหน้าที่การเงินจ่าย

สิมาพร  กรรณแก้ว

เจ้าหน้าที่เครือข่ายและสมาชิกสัมพันธ์

อภิเดช  ฉ่ำเกตุ

เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ

นาถฤทัย  อภิรติพรพิมล

เจ้าหน้าที่การเงินรับ

สุฑามาศ  เกิดเทพ

เจ้าหน้าที่การเงินรับ

ศิรวิทย์   หวังชะนะ

เจ้าหน้าที่สื่อประชาสัมพันธ์

นฤมล  กลิ่นด้วง

เจ้าหน้าที่เครือข่ายและโครงการพิเศษ

อุษา  จำปาทอง

เจ้าหน้าที่การเงินจ่าย

เบญญาภา  แก้วคีรี

เจ้าหน้าที่ธุรการแม่บ้าน

ลำดวน  วงศ์ษาคำ

เจ้าหน้าที่ธุรการแม่บ้าน