Facebook
  • 1_65042_2.png
  • 9_64055_3.jpg
  • SHE-002.jpg


  กลุ่มเป้าหมาย
    1. ลูกจ้างที่เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค (จป.เทคนิค)
  2. ลูกจ้างที่เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง (จป.เทคนิคขั้นสูง)
   
   ระยะเวลาอบรม
    5 วัน (30 ชั่วโมง)
   
   ราคาค่าอบรม  (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
   -6,500 บาท  
 -6,000 บาท (สมาชิกสมาคมฯ)
   
   อื่นๆ
 

 -ผู้อบรมที่เป็น จป.เทคนิค หรือ จป.เทคนิคขั้นสูง ต้องอบรมครบ 30 ช.ม. (หมวดที่ 4-5 ไม่ต้องเข้าอบรม)
 -อบรมพร้อมกับผู้เข้าอบรม หลักสูตร หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย (42 ช.ม.)
 -ผู้อบรมต้องนำเสนอรายงานการจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงในสถานประกอบกิจการของตน
 -มีการอบรมภาคปฏิบัติ
 -หนังสือรับรองการเป็นหน่วยฝึกอบรมหลักสูตรหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย...
 -ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย...

   
   เนื้อหาหลักสูตร
 
   วันที่ 1    
  08:30-08:45  น.   ลงทะเบียน
  08:45-09:00 น.   ทดสอบก่อนการอบรม
  09:00-12:00 น.   หมวดวิชาที่ 1


  กลยุทธ์ในการบริหารงานตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
(ก) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของหน่วยงานต่าง ๆ 
(ข) การบริหารจัดการตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน


   
  13:00-16:30 น.   หมวดวิชาที่ 2
      กลยุทธ์การบริหารองค์กร
(ก) บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและการพัฒนาความเป็นผู้นำ
(ข) เทคนิคการบริหารองค์กร
(ค) การสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ และการประสานงาน


   
  วันที่ 2

  09:00-16:30 น.   หมวดวิชาที่ 3


  การจัดการความเสี่ยงและการจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง
(ก) การชี้บ่งอันตราย
(ข) การประเมินความเสี่ยง
(ค) การจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสุขภาพ


   
  วันที่ 3

  09:00-16:30 น.   หมวดวิชาที่ 6


  ระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และการตรวจประเมิน
(ก) ระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและการประยุกต์ใช้ 
(ข) การจัดทำคู่มือและมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
(ค) การประเมินผลและการวัดผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย 
(ง) การตรวจประเมิน


   
  วันที่ 4

  09:00-16:30 น.   -การอบรมภาคปฏิบัติสำหรับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
 หรือเป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร


  -การสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง
  ดาวน์โหลดกรอบการสัมมนาหลักสูตรหัวหน้าหน่วยงาน 2 วันสุดท้าย  


   
  วันที่ 5

  09:00-16:30 น.   นำเสนอรายงานการจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงในสถานประกอบกิจการของตน
       
  16:30-16:45 น.   ทดสอบหลังการอบรม


   
  16:45-17:00 น.   มอบใบรับรอง
       
  หมายเหตุ   พัก เวลา 10.30-10.45 น. ,14.30-14.45 น. และพักทานอาหาร 12.00-13.00 น.