head training

สุมาลี  ชนะชาญมงคล

ที่ปรึกษาศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

อรัญญา  ภูบังไม้

หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และรักษาการหัวหน้าฝ่ายสนับสนุนและพัฒนางานบริการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ศิริลักษณ์   ศรีบุญเรือง

รักษาการหัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสิ่งแวดล้อม

นุชจรินทร์  โสภา

นักวิชาการตรวจวัดและประเมินสิ่งแวดล้อม

พงศธร  แดหวามาลัย

เจ้าหน้าที่ตรวจวัดและประเมินสิ่งแวดล้อม

จิดาภา   หว่างแก้ว

นักวิชาการตรวจวัดและประเมินสิ่งแวดล้อม

อรทัย   ยอดแสง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ธีรพล  สินทอง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตรวจวัดและประเมินสิ่งแวดล้อม

ศรายุทธ   ทารัตน์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตรวจวัดและประเมินสิ่งแวดล้อม