Facebook
เรื่อง บทบาทของวิทยากรตามมาตรฐาน ISO 29990 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบรรยายหลักสูตรความปลอดภัยฯ

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2556 สถานที่โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพฯ