Facebook

 ปิดรับสมัคร !!  หลักสูตร : การฝึกอบรมการตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน

    เป็นการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อขยายผล โครงการพัฒนาระบบการตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยบุคคลที่สาม (Third Party Audit System) เป็นการตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยการฝึกอบรมบุคลากร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ  พร้อมให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไข
 

 รายละเอียดหลักสูตร

       เป็นการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อขยายผล โครงการพัฒนาระบบการตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยบุคคลที่สาม (Third Party Audit System) เป็นการตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยการฝึกอบรมบุคลากร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ  พร้อมให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไข

 คุณสมบัติ

 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
 -  สถานประกอบการละไม่เกิน 1 ท่าน 

 สถานที่อบรม
 

 - ห้องอบรมสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)


 
   วันที่อบรม
   - วันที่ 14 – 16  พฤศจิกายน 2556
 

** หมายเหตุ  :  ผู้เข้าอบรมจะต้องสำเนาหนังสือแต่งตั้ง จป.วิชาชีพ ของสถานประกอบกิจการตนเองมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ในวันอบรมด้วย


** ปิดรับสมัคร !!!


 
   (ใบสมัคร + กำหนดการอบรม)


โครงการพัฒนาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สำหรับผู้นำแรงงานตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อบรมฟรีอีก 2 หลักสูตร