Facebook
Article Index
ภาษาลาว
ทักทาย
อาหาร
การนับเลข
ช้อปปิ้ง
สิ่งอำนวย..
สกุลเงิน
การเดินทาง
ทุกหน้าการนับเลข เวลา


คำศัพท์
หนึ่ง หนึ่ง
สอง สอง
สาม สาม
สี่ สี่
ห้า ห้า
หก หก
เจ็ด เจ็ด
แปด แปด
เก้า เก้า
สิบ สิบ
วัน วัน
สัปดาห์ สัปดาห์
เดือน เดือน
ปี ปี
กี่โมงแล้ว จักโมงแล้ว
ชั่วโมง ชั่วโมง
นาที นาที
เวลาช่วงเช้า (AM)
ตี 1 หนึ่งโมง
ตี 2 สองโมง
ตี 3 สามโมง
ตี 4 สี่โมง
ตี 5 ห้าโมง
6 โมง หกโมง
7 โมง เจ็ดโมง
8 โมง แปดโมง
9 โมง เก้าโมง
10 โมง สิบโมง
11 โมง สิบเอ็ดโมง
12.00 น. เที่ยง เที่ยง
เวลาช่วงบ่าย (PM)
13.00 น. บ่ายโมง
14.00 น. บ่ายสองโมง
15.00 น. บ่ายสามโมง
16.00 น. บ่ายสี่โมง
17.00 น. บ่ายห้าโมง
18.00 น. หกโมงเย็น
เวลาช่วงค่ำ (PM)
19.00 น. เจ็ดโมงเย็น
20.00 น. แปดโมงกลางคืน
21.00 น. เก้าโมงกลางคืน
22.00 น. สิบโมงกลางคืน
23.00 น. สิบเอ็ดโมงกลางคืน
24.00 น. สิบสองโมงกลางคืน