Facebook
Article Index
อินโดนีเซีย
ทักทาย
อาหาร
การนับเลข
ช้อปปิ้ง
สิ่งอำนวย..
สกุลเงิน
การเดินทาง
สุขภาพ
เครือญาติ
สภาพอากาศ
ทุกหน้าการนับเลข เวลา


คำศัพท์ เสียง
หนึ่ง ซาตู
สอง ดัว
สาม ทิกา
สี่ เอ็มแพด
ห้า ลิม่า
หก อินาม
เจ็ด ทูจู
แปด ดีลาแพน
เก้า แซมบิแลน
สิบ ซีพูลู
วัน ฮาริ
สัปดาห์ มินกู
เดือน บูลาน
ปี ทาฮูน
กี่โมงแล้ว แจม แบลาพา เซการัง
ชั่วโมง แจม
นาที เมนิด
เวลาช่วงเช้า (AM)
ตี 1 แจม ซาทู
ตี 2 แจม ดัว
ตี 3 แจม ทิกา
ตี 4 แจม เอมพัด
ตี 5 แจม ลิมา
6 โมง แจม เอมพัด
7 โมง แจม ทูจัว
8 โมง แจม ดีลาแพน
9 โมง แจม แซมลิแลน
10 โมง แจม ซีพูลูช
11 โมง แจม ซีบาเลส
12.00 น. เที่ยง เทนเก็ช ฮาลิ (แจม ดัว บีเล็ท)
เวลาช่วงบ่าย (PM)
13.00 น. แจม ทิกา บีเล็ท
14.00 น. แจม เอมทัต บีเล็ท
15.00 น. แจม ลิมา บีเล็ท
16.00 น แจม อีนัม บีเล็ท
17.00 น แจม ทูจัว บีเล็ท
18.00 น. แจม ดีลาแพน บีเล็ท
19.00 น. แจม แซมลิแลน บีเล็ท
20.00 น. แจม ดัว พูลูช
21.00 น. แจม ดัว พูลูช ซาทู
22.00 น. แจม ดัว พูลูช ดัว
23.00 น. จามา ดัว พูลูช ทิกา
24.00 น. เทนกัช มาลัม
วิธีอ่านหลักสิบ ร้อย พัน หมื่น แสน และล้าน
19 เซิม-บิ-ลัน-เบอ-ลัส
37 ติ-กา-ปู-ลู-ตู-จู
890 เดอ-รา-ปัน-รา-ตุส-เซิม-บิ-ลัน-ปู-ลู
4,723 เอิม-ปัท-ริ-บู -ตู-จู-รา-ตุส -ดู-อา-ปู-ลู-ติ-ก
16,481 เอิน-นัม-เบอ-ลัส-ริ-บู -เอิม-ปัส-รา-ตุส -เดอลา-ปัน-ปู-ลู -ซา-ตู
100,000 เซอ-รา-ตุส-ริ-บู
830,000 เดอ-ลา-ปัน-ริ-บู -ติ-กา-ปู-ลู -รา-ตุส
1,000,000 เซอ-จู-ตา
คำเรียกวันต่างๆ
วันจันทร์ ฮา-รี -เซอ-นิน
วันอังคาร ฮา-รี -เซอ-ลา-ซา
วันพุธ ฮา-รี -รา-บู
วันพฤหัส ฮา-รี -กา-มิส
วันศุกร์ ฮา-รี -จูม-อัท
วันเสาร์ ฮา-รี -ซับ-ตู
วันอาทิตย์ ฮา-รี -มิง-งู
วันหยุด ฮา-รี -ริ-บู-ระ
วันนี้ ฮา-รี -อิ-นี
วันพรุ่งนี้ เบอ-สก
เมื่อวาน เกอ-มา-ริน
เดือน บุ-ลัน
มกราคม แจน-ยัว-ริ
กุมภาพันธ์ แฟรบ-ยัว-ริ
มีนาคม มา-เร็ต
เมษายน เอ-พริล
พฤษภาคม เม-อิ
มิถุนายน จู-นิ
กรกฎาคม จู-ลิ
สิงหาคม ออ-กุส-ตุส
กันยายน เซบ-เตม-เบอ-ระ
ตุลาคม ออก-โต-เบอ-ระ
พฤศจิกายน โน-แพม-เบอ-ระ
ธันวาคม ดี-เซม-เบอ-ระ
15 นาที ลิ-มา-เบอ-ลัส -เมอ-นิท
30 นาที ติ-กา-ปู-ลู -เมอ-นิท
45 นาที เอิม-ปัท-ปู-ลู -ลิ-มา -เมอ-นิท
หมายเลขโทรศัพท์ nomor telepon
02-299-5319 nol-dua dua-sembilan-sembilan lima-tiga-satu-sembilan
คุณเกิดวันอะไร? hari apa anda lahir?
ฉันเกิดวันจันทร์ saya lahir hari senin
ฉันเกิดวันอังคาร saya lahir hari selasa
คุณเกิดวันที่เท่าไหร่? kapan ulang tahun anda?
ฉันเกิดวันที่ 2 มกราคม saya lahir tanggal dua bulan januari
ฉันเกิดวันที่ 15 มีนาคม saya lahir tanggal lima belas bulan maret
คุณเกิดเดือนอะไร? bulan berapa anda lahir?
ฉันเกิดเดือนพฤษภาคม saya lahir dibulan mei
ฉันเกิดเดือนกรกฎาคม saya lahir dibulan juli
คุณเกิดปีอะไร? tahun berapa anda lahir?
ฉันเกิดปี คศ. 1965 saya lahir tahun 1965
เขาเกิดปี คศ. 1980 dia lahir tahun 1980
เวลานี้กี่โมง? jam berapa?
เก้าโมงครึ่งตอนเช้า sembilan tiga puluh pagi
อีกสิบห้านาทีเที่ยง kurang lima belas menit jam dua belas siang
บ่ายสามโมง ยี่สิบนาที jam tiga lewat dua puluh menit sore
ห้าโมงสี่สิบ ตอนเย็น jam lima empat puluh petang
คุณมีเงินติดตัวเท่าไร? berapa uang yang kamu punya?
ฉันมีเงินติดตัวอยู่ 100,000 กีบ saya punya 100,000 rupiah