Facebook
Article Index
ภาษากัมพูชา
ทักทาย
อาหาร
การนับเลข
ช้อปปิ้ง
สิ่งอำนวย..
สกุลเงิน
การเดินทาง
สุขภาพ
ทุกหน้าการนับเลข เวลาคำศัพท์ คำอ่าน
หนึ่ง มวย มวย
สอง ปี ปี
สาม เบ็ย เบ็ย
สี่ บวน บวน
ห้า ปรัม ปะ-รำ
หก ปรัม มวย ปะ-รัม-มวย
เจ็ด ปรัม ปี ปะ-รำ-ปี
แปด ปรัม เบ็ย ปะ-รำ-เบ็ย
เก้า ปรัม บวน ปะ-รำ-บวน
สิบ ด็อป ด๊อบ
วัน ทงัย ทะ-ไง
สัปดาห์ ซัป-ดา ซับ-ดา
เดือน แค แค
ปี ชนัม ชะ-นำ
กี่โมงแล้ว โมง ปน-มาน เฮย โมง-ปน-มาน-เฮย
ชั่วโมง โมง โมง
นาที เนีย-ตี เนีย-ตี


เวลาช่วงเช้า (AM) ปรึก ปรึก
ตี 1 โมง มวย โมง-มวย
ตี 2 โมง ปี โมง-ปี
ตี 3 โมง เบ็ย โมง-เบ็ย
ตี 4 โมง บวน โมง-บวน
ตี 5 โมง ปรัม โมง-ปะ-รำ
6 โมง โมง ปรัม มวย โมง-ปะ-รำ-มวย
7 โมง โมง ปรัม ปี โมง-ปะ-รำ-ปี
8 โมง โมง ปรัม เบ็ย โมง-ปะ-รำ-เบ็ย
9 โมง โมง ปรัม บวน โมง-ปะ-รำ-บวน
10 โมง โมง ด็อป โมง-ด็อบ
11 โมง โมง ด็อป มวย โมง-ด็อบ-มวย
12.00 น. เที่ยง โมง ด็อป ปี โมง-ด็อบ-ปี


เวลาช่วงบ่าย (PM) โร-เซียล โร-เซียน
13.00 น. โมง ด็อป เบ็ย โมง-ด็อบ-เบ็ย
14.00 น. โมง ด็อป บวน โมง-ด็อบ-บวน
15.00 น. โมง ด็อป ปรัม โมง-ด็อบ-ปะ-รำ
16.00 น โมง ด็อป ปรัม มวย โมง-ด็อบ-ปะ-รำ-มวย
17.00 น โมง ด็อป ปรัม ปี โมง-ด็อบ-ปะ-รำ-ปี
18.00 น. โมง ด็อป ปรัม เบ็ย โมง-ด็อบ-ปะ-รำ-เบ็ย
19.00 น. โมง ด็อป ปรัม บวน โมง-ด็อบ-ปะ-รำ-บวน
20.00 น. โมง มพึย โมง-มะ-พึย
21.00 น. โมง มพึย มวย โมง-มะ-พึย-มวย
22.00 น. โมง มพึย ปี โมง-มะ-พึย-ปี
23.00 น. โมง มพึย เบ็ย โมง-มะ-พึย-เบ็ย
24.00 น. โมง มพึย บวน โมง-มะ-พึย-บวน


การนับเลข

19 ด็อบปรำบวน ต็อบ-ปะ-รำ-บวน
37 ซามสึบปรำปี ซาม-สึบ-ปะ-รำ-ปี
890 ปรำเบยโรยเกาสึบ ปะ-รำ-เบย-โรย-เกา-สึบ
4723 บวนปวนปรำปีโรยมะเภยเบย บวน-ปวน-ปะ-รำ-ปี-โรย-มะ-เพย-เบย
16481 มวยมืนปรำมวยปวนบวน
โรยแปดสึบมวย
มวย-มึน-ปะ-รำ-มวย-ปวน-บวน-โรย-แปด-สึบ-มวย
100000 มวยแสน มวย-แสน
830000 ปรำเบยแสนเบยมืน ปะ-รำ-เบย-แสน-เบย-มืน
1000000 มวยลาน มวย-ลานวัน

วันจันทร์ ทะไงจัน ทะ-ไง-จัน
วันอังคาร ทะไงอองเกีย ทะ-ไง-ออง-เกีย
วันพุธ ทะไงปุต ทะ-ไง-ปุด
วันพฤหัส ทะไงโปรหัวะ ทะ-ไง-โปร-หัวะ
วันศุกร์ ทะไงสก ทะ-ไง-สก
วันเสาร์ ทะไงเสา ทะ-ไง-เสา
วันอาทิตย์ ทะไงอาเติต ทะ-ไง-อา-เติด
วันหยุด ทะไงฌุบ(วันหยุด) /วิสมกาล
(วันหยุดยาว)
ทะ-ไง-ยุบ / วิ-สม-กาน
วันนี้ ทะไงนิ ทะ-ไง-นิ
วันพรุ่งนี้ ทะไงสแอก ทะ-ไง-สะ-แอก
เมื่อวาน ทะไงมะสึนมืน ทะ-ไง-มะ-สึน-มืนเดือน

มกราคม แคเมียะกะรา แค-เมียะ-กะ-รา
กุมภาพันธ์ แค บ็อฮ / แคกุมเพีย แค-บ๊อฮ / แค-กุม-เพีย
มีนาคม แคเมียก / แคมีเนีย แค-เมียก / แค-มี-เนีย
เมษายน แคแจด แค-แจด
พฤษภาคม แคอุสะเพีย แค-อุ-สะ-เพีย
มิถุนายน แค พซาก แค-พะ-ซาก
กรกฎาคม แค จีฮ / แคกะกะดา แค-จีฮ / แค-กะ-กะ-ดา
สิงหาคม แค อาซาด แค-อา-ซาด
กันยายน แคซราพ แค-ซะ-ราบ
ตุลาคม แคพ็อต ระบ็อด แต--พ็อด-ระ-บ็อด
พฤศจิกายน แค อาโสจ แค-อา-โสด
ธันวาคม แคกระเดอะ แค-กระ-เดอะ
15 นาที ด็อบปรำเนียตี ด็อบ-ปะ-รำ-เนีย-ตี
30 นาที ซามซิบเนียตี ซาม-ซิบ-เนีย-ตี
45 นาที เซซิบปรำเนียตี เซ-ซิบ-ปะ-รำ-เนีย-ตี