Facebook
Article Index
ภาษากัมพูชา
ทักทาย
อาหาร
การนับเลข
ช้อปปิ้ง
สิ่งอำนวย..
สกุลเงิน
การเดินทาง
สุขภาพ
ทุกหน้าอาหาร
คำศัพท์ คำอ่าน

อาหารเช้า อา-ฮา ปรึก อา-ฮา-ปรึก

อาหารกลางวัน อา-ฮา เปล ทงัย อา-ฮา-เปน-ทะ-ไง

อาหารเย็น อา-ฮา ลเงียจ อา-ฮา-สะ-เงียด

อาหารค่ำ อา-ฮา ยุป อา-ฮา-ยุบ

ข้าว บาย บาย

น้ำ ตึก ตึก

น้าชา ตึก แต ตึก-แต

น้ำแข็ง ตึก กอก์ ตึก-กอ

กาแฟ กา-เฟย์ กา-เฟ

กาแฟเย็น กา-เฟย์ ตร็อ เจียะ กา-เฟ-ตรอ-เจียะ

กาแฟร้อน กา-เฟย์ กเดา กา-เฟ-กะ-เดา

นม เดาะฮ เดาะ-ฮะ

ครีม กแรม กะ-แรม

น้ำผลไม้ ตึก พแล เชอ ตึก-พะ-แล-เชอ

เนื้อหมู ซัจ จรูก ซัด-จะ-รูก

ไก่ ม็วน ม็วน

ปลา เตรย เตรย

เนื้อวัว ซัจ โก ซัด-โก

ผัก บ็อน-แล บ็อน-แล

ผลไม้ พแล เชอ พะ-แล-เชอ

อร่อย ชงัญ แมน แตน ชะ-งัน-แมน-แตน

ไม่อร่อย มึน ชงัญ แมน แตน มึน-ชะ-งัน-แมน-แตน

เผ็ด เฮิล เฮิน

หวาน พแอม พะ-แอม

เปรี้ยว จู จู

เค็ม ปรัย ไปร

ก๋วยเตี๋ยว กุยเตียว กุย-เตียว

น้ำแกง ตึก ซลอ ตึก-ซะ-ลอ

ของหวาน บ็อง-แอม บ็อง-แอม

ขนม นุม นุม

ไอศครีม กา-เรย์ม กา-เร-มะ

โต๊ะอาหาร โต๊ะ โต๊ะ

เก้าอี้ เกาอี เกา-อี

จาน เจียน จาน

ชาม เจีียนจรุง จาน-จะ-รุง

จาน/ถ้วยเล็กๆ จานโต๊ดๆ จาน-โต๊ดๆ

ช้อน ชอน ชอน

เกลือ ดักอ็อมบึล ดัก-อ็อม-บึน

น้ำตาล สกอ สะ-กอ

น้ำปลา ตึกไตรย ตึก-ไต-ระ-ยะ

พริกป่น มดเตะมอด มด-เตะ-มอด

พริกไทย เมรจ มะ-เรด

น้ำส้มสายชู ตึกขะเมะ ตึก-ขะ-เมะ

ช้อนกลาง ซัพเปรีย กอนดาน ซับ-เปรีย-กอน-ดาน

ส้อม ชอน ชอน

ตะเกียบ ตังกีบ ตัง-กีบ

แก้วน้ำ จอก จอก

ถ้วยน้ำชา เปงแต เปง-แต

ถ้วยกาแฟ เปงกาแฟ เปง-กา-แฟ

กาน้ำชา ตะกอตึก ตะ-กอ-ตึก

หลอดดูดน้ำ ลอด ลอด

ผ้าเช็ดปาก กรอนนัท จูดมวด กรอน-นัด จูด-มวด

กระดาษทิชชู่ เกราะดา จูด เกราะ-ดา จูด

ไม้จิ้มฟัน เฌอจักทมึน เชอ-จัก-ทะ-มึน

ตู้เย็น แมซซีนโตรเจียะ แมซ-ซีน-โต-ระ-เจียะ

ถังขยะ ร็อม ร็อม

ข้าวผัด บายชา บาย-ชา

ข้าวต้ม บอ บอ บอ-บอ

บะหมี่ กุยเตียว กุย-เตียว

ไข่ดาว โปงเจียน โปง-เจียน

ไข่เจียว โปงด๊ะเกรือง โปง-ด๊ะ-เกรือง

ไข่ต้ม โปงสะเงา โปง-สะ-เงา

ซอสพริก ตึกมะเตะ ตึก-มะ-เตะ

ซอสมะเขือเทศ ตึกเปงปอ ตึก-เปง-ปอ

น้ำสลัด ตึกซาลัต ตึก-ซา-ลัด

เนย เบอ เบอ

แยม ตร็อ-นัป พแล เชอ ตร็อ-นับ-พะ-แล-เชอ

ฉันกิน...ไม่ได้ ขญมญำ ... มึนบาน ขะ-หยม-ยำ...มึน-บาน

ฉันแพ้...(อาหาร) ขญมจัน…(มะโหบ) ขะหยม-จัน...(มะ-โหบ)