Facebook
Article Index
ภาษาพม่า
ทักทาย
อาหาร
การนับเลข
ช้อปปิ้ง
สิ่งอำนวย..
สกุลเงิน
การเดินทาง
สุขภาพ
ทุกหน้าสิ่งอำนวยความสะดวกคำศัพท์ คำอ่าน เสียง
ห้องน้ำ เองดา เอง-ดา
โทรศัพท์ อับยาโตงโพง อับ-ยา-โตง-โพง
โทรศัพท์สาธารณะ - -
บัตรเติมเงิน โบ๊ะแชนเทกเกะ โบ๊ะ-แชน-เทก-เกะ
โทรศัพท์มือถือ ละไก่โพง ละ-ไก่-โพง
ตู้ ATM ยงเอทีเอ็ม ยง-เอ-ที-เอ็ม
ผ้าเย็น ปะวาเอ ปะ-วา-เอ
รองเท้าแตะ เพนนันเน เพน-นัน-เน
ผ้าเช็ดตัว โกโตเดแบ้น โก-โต-เด-แบ้น
ผ้าเช็ดหน้า เละไก่หว่า เละ-ไก่-หว่า
กล้องถ่ายรูป ก่าเหม่หร่า ก่า-เหม่-หร่า
กล้องวีดีโอ ดับโพงยายเดห่า ดับ-โพง-ยาย-เดห่า
วิทยุ เหรี่ดี่โหย่ เหร่-ดี่-โหย่
แปรงสีฟัน ฏวาไต้ก์เซ ตะ-วา-ไต้-ต่าน
นาฬิกาปลุก หน่าหยี่โนแซะก์ โน-แซะ-หย่า-หยี่
แก้ว ผั่น์แควะ ผั่น-แค-วะ
หมอน กาวน์โอง กาว-โอง
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ คอม-พิว-เตอ
อินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ต อิน-เตอร์-เน็ด
ปลั๊ก adapter (ปลั๊ก 2 ขา/ 3 ขา) มี้จู้ มี-โจ-อะ-เป้า
เครื่องปรับอากาศ ลี่งี่แซะ เหล่-เอ-แซะ
พัดลม ปั่งกา ปั่ง-กา
โคมไฟตั้งโต๊ะ มีเกาน์ สะ-บวย-ติ่น-มี-จอง
หมอน เกาโอง เกา-โอง
ผ้าห่ม เส่า เส่า
สบู่อาบน้ำ(ก้อน) ซะก์ปหย่า ซะ-เปี่ย
สบู่อาบน้ำ(เหลว) ซะก์ปหย่า ซะ-เปี่ย-เหย่
แชมพูสระผม เกาฉ่อหยี่ เกา-ฉ่อ-เหย่
ครีมนวดผม กูน์ดี่ชั่น์หน่า กู-ดี่-ชั่น-หน่า
หวี เกาบี บี
สำลีแคะหู น่าเจี้ยะต่อ หน่า-เจี้ยะ-ต่าน
โลชั่น แมยะก์หน่า เลง-เซ-เหย่
เครื่องซักผ้า อะวุก์ฉ่อแซะก์ อะ-วุ-ฉ่อ-แซะ
เตารีด มีปู่ มี-ปู่
ไม้แขวนเสื้อ เอ่จี่จีย์ อิ่น-จี่-เจ้ะ
ไฟฉาย นี้เจียะ ดั๊ด-มี