Facebook
Article Index
ภาษาพม่า
ทักทาย
อาหาร
การนับเลข
ช้อปปิ้ง
สิ่งอำนวย..
สกุลเงิน
การเดินทาง
สุขภาพ
ทุกหน้าทักทายคำศัพท์ คำอ่าน เสียง
สวัสดี มิงกะลาบา มิง-กะ-ลา-บา
ขอบคุณ เจซูติน บาแด เจ-ซู-ติน-บา-แด
สบายดีไหม เนก็องบาตะล้า เน-ก็อง-บา-ตะ-ล้า
ยินดีที่ได้รู้จัก ตุ๊ยยาดา หวันตาบ่าแด ตุ๊ย-ยา-ดา-หวัน-ตา-บ่า-แด
พบกันใหม่ อะติดตุ๊ย อะ-ติ๊ด-ตุ๊ย
ลาก่อน เจ๊ะ โจร แม่ เจ๊ะ-โจน-แม่
นอนหลับฝันดี อิม แม่เก๊าแม่บ่าเสะ อิม-แม่-เก๊า-แม่-บ่า-เสะ
เชิญ ดี เน ยา มา ดี-เน-ยา-มา
ใช่ โฮ๊ะ เด โฮ๊ะ-เด
ไม่ใช่ มาโฮ๊ะบู มา-โฮ๊ะ-บู
อากาศดีจัง ยาดิอุตุเกาแน่ ยา-ดิ-อุ-ตุ-เกา-แน่
อากาศร้อนมาก ยาดิอุอุตุปูแด่ ยา-ดิ-อุ-อุ-ตุ-ปู-แด่
อากาศหนาวมาก ยาดิอุตุเอแด่ ยา-ดิ-อุ-ตุ-เอ-แด่
ไม่เป็นไร ปามามับชิบบู ปา-มา-มับ-ชิบ-บู
ขอโทษ เตา บั่น บ่า เต่ เตา-บั่น-บ่า-แด่
สวัสดีตอนเช้า มะแนะมิงกะลาบาชิ่น มะ-แนะ-คีน-มิง-กะ-ลา-บา-ชิ่น
สวัสดีตอนเที่ยง เนะเหล่มิงกะลาบา เนะ-แหล่-คีน-มิง-กะ-ลา-บา
สวัสดีตอนบ่าย นิเหล่มิงกะลาบา เนะ-แหล่-คีน-มิง-กะ-ลา-บา
สวัสดีตอนเย็น เงียะเหน่มิงกะลาบา หยะ-เหน่-คีน-มิง-ก-ะลา-บา
ราตรีสวัสดิ์ เอ็กแมต กองบ่าเซ่ เอ็ก-แมต-กอง-บ่า-เซ่
คุณสบายดีไหม เนเก้าบาตะล่า เหน่-กอง-แยะ-ลา
ฉันสบายดี ขอบคุณ เนก็องบาเด เจซูบ่าแบ เน-กอง-บ่า-แด่- เจ-ซู-แบ
งานยุ่ง เชาเด่ โชะ-แด่
ฉันชื่อ… จะมะ/จะหน่อ น่าแมก๊ะ ... จะ-มะ/จะ-หน่อ หน่า-แหม่-กะ ...
ฉันเป็นคนไทย จะมะ/จะหน่อ โยเดีย ลูเมียว พยิ่ด แด จะ-มะ/จะ-หน่อ โย-เดีย-ลู-เมียว พะ-หยิ่ด แด
ฉันอายุ...ปี จะมะ/จะหน่อ อเต๊ด ... นิด จะ-มะ/จะ-หน่อ อะ-แต๊ะ ... นิด
ยินดีที่ได้รู้จัก เตว้ ยะต่าวานต่าบ่าแด่ ตะ-เว้-ยะ-ต่า-วาน-ต่า-บ่า-แด่
ลาก่อน ต๊า ตา ต๊า-ตา
ดูแลตัวเองนะ ดู้ดู่ดู่กะยิ้วไซ้นา ตุ้-ห่า-ตู่-กะ-ยุ-ไส้-บ่า
ขอโทษ กะด้อ กะ-ด้อ
กรุณาช่วยฉันหน่อย เจซูพิ่วบี กูยีบา จะมะ/จะหน่อ เจ-ซู-พิ่ว-บี กู-ยี-บา
ฉันขอใช้ห้องน้ำได้ไหม เองตาตัวเคว่นพิ่วบ่า เอง-ตา-ตัว-เคว่น-พิ่ว-บ่า
ขอให้มีความสุข(คำอวยพร) ปายเส่ ชาน-ต่า-บ่า-เส่
คุณพูดอังกฤษได้ไหม อิงลิชสะก้าเปียวตัดล่า อิง-ลิด-สะ-กา-เปียว-ตัด-ล่า
เปิด พ้วย พวิ้น
ปิด เป้ก เป้ก
ทำงาน อะลกลก อะ-โละ-โล่ะ
หิว ไบซ้าเดะ ไบ้-ส่า
กิน ซา ซา
กระหาย หยี่ส่าเด่ เหย่-ส่า-เด่
ดื่ม เต้า เต้า
อิ่ม วะบี วะ-บี
ร้อน ปู่เด่ ปู่-แด่
หนาว ชานเด่ ชาน-แด่
ง่วงนอน เอ๊กไง่เด่ เอ๊ก-ไง่-แด่
สบาย เหน่ เหน่
ไม่สบาย เหน่มะเก๊าบู๊ เหน่-มะ-เกา-บู
มีความสุข เซ็กเปี่ยวเด่ แซะ-เปี่ยว-แด่
เหนื่อย ม๊อเหน่ มอ แด่
ชอบ ใจ้เด่ ใจ้-แด่
ไม่ชอบ มะใจ้บู๊ มะ-ใจ้-บู
นั่ง ไถ่ ไถ่
นอน เอ๊ก เอ๊ก
ยืน ท่ะ ท่ะ
เดิน ลางเช่า ลาน-เช่า
วิ่ง ปี ปี
ฉันทำงาน จะนออะลกลก จะ-มะ-อะ-โละ-โละ-เหน่-แด่
ฉันทานข้าว จะนอเทเมซา จะ-มะ-ทะ-มิน-ซา-เหน่-แด่
เธอทำงานเหนื่อย คัมยาม๊อเหน่อะลกลก จะ-มะ-อะ-โละ-มอ-แด่
เขาหิวน้ำ ตูหยี่ส่าเด่ ตู่-เหย่-ส่า-แด่