Facebook
Article Index
ภาษาพม่า
ทักทาย
อาหาร
การนับเลข
ช้อปปิ้ง
สิ่งอำนวย..
สกุลเงิน
การเดินทาง
สุขภาพ
ทุกหน้าการเดินทางคำศัพท์ คำอ่าน เสียง
โรงแรม เต้โข่คาน เต้-โข่-คาน
โรงภาพยนต์ โยชินยง โย-ชิน-ยง
โรงละคร แซปวย แซ-ปวย
โรงพยาบาล เซยง ซะ-เยง
พิพิธภัณฑ์ อะฮ่องเก่าเดนีย่า อะ-ฮ่อง-เก่า-เด-นี-ย่า
สถานีตำรวจ เยสะคัน เย-สะ-คัน
ภัตตาคาร เทฆเยาเดะไซ เท-คะ-เยา-เดะ-ไซ
ถนน แล แล
ร้านค้า ไซ ไซ
ห้างสรรพสินค้า สตูไซ สะ-ตู-ไซ
ร้านขายยา ลียองเดไซ ลี-ยอง-เด-ไซ
สวนสาธารณาะ บันเชียน บัน-เชียน
สนามกีฬา กะชาอุย กะ-ชา-อุย
สนามบิน เลยินกวิน เล-ยิน-กะ-วิน
สถานีขนส่งสายเหนือ เหมี่ยวกาเกะ เหมี่ยว-กา-เกะ
สถานีขนส่งสายใต้ ตองกาเกะ ตอง-กา-เกะ
สถานีขนส่งสายตะวันออก อเชกาเกะ อะ-เช-กา-เกะ
ธนาคาร แบงค์ แบ๊ง
รถแท็กซี่ แท็กซ์กา แท็ก-กา
รถเมล์ บ๊ะก์สะกา บ๊ะ-สะ-กา
รถไฟฟ้า ยะทา ยะ-ทา
รถไฟฟ้าใต้ดิน เมเอายะทา เม-เอา-ยะ-ทา
เรือ เล เล
รถท้วร์ มันโลงกา มัน-โลง-กา
เครื่องบิน ลียิมเบียน ลี-ยิม-เบียน
สายการบิน - -
รถสามล้อ ตงเบงชานเย่ ตง-เบง-ชาน-เย่
บ้าน เอ่ง เอ่ง
โรงเรียน เจา ส่า-ตี่น-เจา
ตลาด เช เซ
รถยนต์ กา กา
ป้ายรถเมล์ บ๊ะก์สะกาติ่น์เก่ต๊ะ บัส-กา-ต่าย
วัด โพนจีเจา โพน-จี-เจา
สถานีรถไฟ บูตาโยน บู-ตา-โยน
สวนสัตว์ ตะเละซานโย ตะ-เละ-ซาน-โย
แหล่งช้อปปิ้ง เซส่ายน์มยา เซ-ส่าย-มะ-ยา
โรงพยาบาลอยู่ที่ไหน? เซ้หย่ง เป่หม่าเหล่ เซ้-หย่ง แบ่-หม่า-เหล่
วัดอยู่ที่ไหน? โพนจีเจา เป่หม่าเหล่ โพน-จี-เจา แบ่-หม่า-เหล่
สถานีรถไฟอยู่ที่ไหน? บูตาโยน เป่หม่าเหล่ บู-ตา-โยน แบ่-หม่า-เหล่
เลี้ยวซ้าย กุ้ยแบ่ แบ่-แบะ-ก้วย
เลี้ยวขวา กุ้ยเหงี่ย หย่า-แบะ-ก้วย
ตรงไป เต้ตัว เต้-ตัว