Facebook
Article Index
ภาษาพม่า
ทักทาย
อาหาร
การนับเลข
ช้อปปิ้ง
สิ่งอำนวย..
สกุลเงิน
การเดินทาง
สุขภาพ
ทุกหน้าการนับเลข เวลาคำศัพท์ คำอ่าน เสียง
หนึ่ง ติ๊ ติ๊
สอง นิ นิ
สาม โตง โตง
สี่ เล เล
ห้า งา งา
หก เช่า เช่า
เจ็ด ข่น ข่น
แปด ชิ ชิ
เก้า โก โก
สิบ ต้ะเส่ ต้ะ-เส่
วัน เยะ,เนะ เยะ,เนะ
สัปดาห์ เดอะแปะ เดอะแปะ
เดือน ล่า ล่า
ปี นิ นิ
กี่โมงแล้ว ปะนันนาหยีได้ ปะ-นัน-นา-หยี-ได้
ชั่วโมง หน่าหยี่ หน่า-หยี่
นาที มีนีท มี-นีด
เวลาช่วงเช้า (AM) เนียแนะอะเฉ่ย เนีย-แนะ-อะ-เฉ่ย
ตี 1 มูนนะ ดันนายี มูน-นะ ดัน-นา-ยี
ตี 2 มูนนะ นันนายี มูน-นะ นัน-นา-ยี
ตี 3 มูนนะ ตงนายี มูน-นะ ตง-นา-ยี
ตี 4 มูนนะ ลีนายี มูน-นะ ลี-นา-ยี
ตี 5 มูนนะ มานายี มูน-นะ มา-นา-ยี
6 โมง บันแนะ ชองนายี บัน-แนะ ชอง-นา-ยี
7 โมง บันแนะ คุณนะนายี บัน-แนะ คุน-นะ-นา-ยี
8 โมง บันแนะ ชมนายี บัน-แนะ ชม-นา-ยี
9 โมง บันแนะ กูนายี บัน-แนะ กู-นา-ยี
10 โมง บันแนะ เซนายี บัน-แนะ เซ-นา-ยี
11 โมง บันแนะ เซเต็นนายี บัน-แนะ เซ-เต็น-นา-ยี
12.00 น. เที่ยง มูนเดะ เซ็นเต็นนายี มูน-เดะ เซ็น-เต็น-นา-ยี
เวลาช่วงบ่าย (PM) มูลเดะ เซ็นนันนายีขอเดะ มูล-เดะ เซ็น-นัน-นา-ยี-ขอ-เดะ
13.00 น. มูนเละ ดันนายี มูน-เละ ดัน-นา-ยี
14.00 น. มูนเละ นันนายี มูน-เละ นัน-นา-ยี
15.00 น. มูนเละ ตงนายี มูน-เละ ตง-นา-ยี
16.00 น เนี่ย ลีนะหยี เนี่ย ลี-นะ-หยี
17.00 น เนี่ยมานาหาหยี เนี่ย-มา-นา-หา-หยี
18.00 น. เนี่ยชวานาหยี เนี่ย-ชะ-วา-นา-หยี
19.00 น. เนี่ยโคนันหยี เนี่ย-โค-นัน-หยี
20.00 น. เนี่ยชินนาหยี เนี่ย-ชิน-นา-หยี
21.00 น. เนี่ยโกหาหยี เนี่ย-โก-หา-หยี
22.00 น. เนี่ยเนวาหยี เนี่ย-เน-วา-หยี
23.00 น. เนียเนทเดนนาหยี เนีย-เนด-เดน-นา-หยี
24.00 น. เนียเชทนันนาหยี เนีย-เชด-นัน-นา-หยี
19 ซะโก แซะ-โก
37 โตงเส่ข่น โตง-แซะ-ขุ่น
890 ชิหย่าเส่ ชิด-หย่า-โก-แส่
4723 เลเถ่าข่นหย่านะชะโตง เล-เถ่า-ขุ่น-หน่ะ-อย่า-หน่ะ-แชะ-โตง
16481 ตะเต๊าเช่าเถ่าเลหย่าชิเส่ติ๊ ตะ-เตา-เช่า-ถ่อง-เล-หย่า-ชิด-แซะ-ติ๊ด
100000 ตะเต๊ง ตะ-เตง
830000 ชิเต๊งโตงเต๊า ชิด-เตง-โตง-เตา
1000000 ตะต๊าง ตะ-ตาน
เวลา

วันจันทร์ ตะเหนหล่าเนะ ตะ-นี่ง-หล่า-เนะ
วันอังคาร เองกาเนะ อี่ง-ก่า-เนะ
วันพุธ โป่ตุ่ฮูเนะ โปะ-ดะ-ฮู-เนะ
วันพฤหัส จ่าต่าบ่าเต่เนะ จ่า-ต่า-บ่า-เต่-เนะ
วันศุกร์ เต๊าจ่าเนะ เต๊า-จ่า-เนะ
วันเสาร์ สะเหน่เนะ สะ-เหน่-เนะ
วันอาทิตย์ ตะเนงกะหนุ่ยเนะ ตะ-เนง-กะ-หนุ่ย-เนะ
วันหยุด นาเยะ นา-แยะ
วันนี้ ดีเนะ ดี่-เนะ
วันพรุ่งนี้ มาแนะเพียน มะ-แนะ-เฝี่ยน
เมื่อวาน มะเนี้ย มะ-เนะ-กะ
เดือน


มกราคม ซันนัวยี สั่น-หน่ะ-หว่า-หลี่
กุมภาพันธ์ เพพาวายี เพ-พอ-หว่า-หลี่
มีนาคม มัช มัช
เมษายน เอบี เอ่-ปี่
พฤษภาคม เม เหม่
มิถุนายน ซน สู่น
กรกฎาคม ซูไล ซู-หล่าย
สิงหาคม อ๊อก๊ก อ๊อ-โก้ะ
กันยายน เซ็บเทมบา เซ็บ-ตีน-บา
ตุลาคม อ๊อกโทบา เอ้า-โต่-บ่า
พฤศจิกายน โนเว็มบา โน-หวี่น-บ่า
ธันวาคม ดีเซ็มบา ดี-ซีน-บา
15 นาที ชะงามินิ้ด ชะ-งา-มิ-นิ้ด
30 นาที โตงเส่มินิ้ด โตง-เส่-มิ-นิ้ด
45 นาที เลเส่งามินิ้ด เล-เส่-งา-มิ-นิ้ด